Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9578758

Odwiedza nas 203 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Apostołów Addaja i Mariego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Jest to najczęściej celebrowana anafora w Kościele syro-malabarskim, uzależniona od chaldejskiej Anafory Apostołów Addaja i Mariego.

 

K.: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i uczestnictwo Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

K.: W górę wasze umysły.

L.: Ku Tobie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, Królu Chwały.

K.: Ofiara jest składana Bogu wszystkich i Panu.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

D.: Pokój z nami.

Kušapa

K.: Panie, Panie, daj nam ufność względem Ciebie, abyśmy z zaufaniem dokonali to Twoje misterium żywe i święte, z sumieniami czystymi od wszelkiego grzechu i zła, od zawiści, podstępu i goryczy. Zasiej w nas, Panie, miłość i zgodę wzajemną i ze wszystkimi ludźmi, przez łaskę i zmiłowanie Twoje na wieki. Amen.

Ghanta

K.: Zasługuje na chwałę ze wszystkich ust i wszystkich języków, na uwielbienie i wywyższenie przez wszystkie stworzenia, imię czcigodne i uwielbiane Trójcy najsławniejszej, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, która stworzyła świat w swojej łasce i jego mieszkańców w swojej dobroci, i uczyniła wielką łaskę wszystkim śmiertelnym.

Przed majestatem Twoim, Panie, upadają w uwielbieniu tysiące tysięcy mieszkańców nieba i miriady miriad świętych Aniołów. Zastępy duchowe, słudzy ognia i ducha, wysławiają Twoje imię i ze świętymi Cherubinami, i niebieskimi Serafinami ofiarują uwielbienie Twojemu panowaniu.

Qanona

K.: Śpiewając i nieustannie wysławiając i wołając jeden do drugiego.

Qaddiš

L.: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Potężny. Pełne są niebiosa i ziemia Jego chwały. Hosanna na wysokościach. Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przyszedł i przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.

Kušapa

K.: Święty jesteś, Boże, Jedyny prawdziwy Ojcze, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi.

Święty jesteś, wieczny Synu, przez którego wszystko się stało.

Święty jesteś, Duchu Święty, Zasado, przez którą wszystko się uświęca.

Biada mi, biada mi, jestem przejęty trwogą, gdyż jestem człowiekiem ze splamionymi wargami, mieszkającym wśród ludu o splamionych wargach, a moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. Jakże straszliwe jest to miejsce, bowiem dzisiaj twarzą w twarz widziałem Pana, tutaj jest więc dom Boży [i brama Niebios].

A teraz, Panie, niech Twoja łaska będzie z nami, oczyść naszą nieczystość i uświęć nasze wargi oraz połącz, Panie, nasze słabe głosy z pochwałami głoszonymi przez Serafinów i Archaniołów. Chwała niech będzie Twemu miłosierdziu, bowiem połączyłeś mieszkańców ziemi z istotami duchowymi.

Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Błogosław, Panie. Bracia, módlcie się za mnie, aby ta ofiara dokonała się przez moje ręce.

L:. Chrystus niechaj wysłucha twoich modlitw. Chrystus niechaj przyjmie twoją ofiarę. Chrystus niechaj odpłaci twemu kapłaństwu w Królestwie Niebieskim. Niech upodoba sobie w tej ofierze, którą ty ofiarujesz za siebie, za nas i za cały świat, który spodziewa się i oczekuje łaski Chrystusa, i Jego miłosierdzia na wieki. Amen.

Ghanta

K.: I z tymi Zastępami niebieskimi dzięki składamy Tobie, Panie, także my, słudzy Twoi nędzni, ubodzy i niegodni, bowiem uczyniłeś nam Twoją wielką łaskę, za którą nie możemy zapłacić. Sam przyodziawszy się w naszą ludzką naturę, aby ją ożywić Twoją Boskością i podnosząc nas, poniżonych, i podźwigając nas, upadłych, wskrzeszając naszą śmiertelność, darując nasze winy i usprawiedliwiając nas, grzeszników, oświecając nasze umysły i potępiając, Panie nasz i Boże nasz, naszych wrogów, tryumfalnie odpłacając, Panie nasz, słabościom nędznej natury, przez miłosierne rozlanie Twojej łaski.

Wspominamy, Panie, mękę Twego Syna, jak On sam nas pouczył. Tej bowiem nocy, w której został wydany, wziął chleb w swoje czyste i w święte ręce, podniósł oczy swoje ku niebu, ku swemu chwalebnemu Ojcu, błogosławił, łamał i dał uczniom swoim i powiedział: To jest Ciało moje, które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.

L.: Amen.

K.: Podobnie wziął kielich, dzięki czynił, błogosławił, podał im i powiedział: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy.

L.: Amen.

K.: Kiedykolwiek jesteście zgromadzeni w moje imię, czyńcie na moją pamiątkę to, co Ja uczyniłem. Także my, Panie, słudzy Twoi słabi, nędzni i ubodzy, którzy jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje, stoimy przed Tobą w tej godzinie i przyjęliśmy przez Tradycję Twój przykład radując się, uwielbiając i wspominając, odprawiamy te budzące lęk, święte, ożywcze i Boskie misteria męki i śmierci, owinięcia w całun i zmartwychwstania Pana naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I za całą tę wielką i cudowną ekonomię dokonaną względem nas, dzięki Tobie składamy i wysławiamy Ciebie bez końca w Twoim Kościele, odkupionym przez najdroższą Krew Twego Chrystusa, jawnie i z zaufaniem.

Qanona

K.: Ofiarując Twemu żywemu, świętemu i ożywiającemu imieniu chwałę, cześć, sławę i uwielbienie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Módlmy się w duchu. Pokój z nami.

Ch.: Wznieście oczy na wysokości nieba i mądrze rozważajcie w waszych sercach. Proście i rozważajcie, co dokonuje się w tym momencie, w którym Serafini z wielką bojaźnią stoją przed chwalebnym tronem Chrystusa i wszyscy bezustannie donośnym głosem opiewają i wysławiają Ciało, które jest złożone, i kielich, w którym zmieszano wino i wodę. Lud błaga, kapłan prosi, błaga i modli się o miłosierdzie dla całego świata.

Kušapa

K.: O, Panie, Boże Potężny, przyjmij tę ofiarę za naszego świętego mar N., metropolitę (lub: biskupa), którzy obecnie stoją na czele naszego ludu, za cały święty Kościół powszechny, za kapłanów, królów i książąt, za cześć wszystkich proroków, apostołów, męczenników i wyznawców, i za wszystkich sprawiedliwych i świętych ojców, którzy spodobali się Tobie, za wszystkich zasmuconych i skrzywdzonych, za wszystkich potrzebujących i zgnębionych, za wszystkich chorych i udręczonych, za wszystkich zmarłych, którzy zasnęli w Twoim imieniu i odeszli od nas, i za ten lud, który spodziewa się i oczekuje Twojej łaski, i za mnie, nędznego, ubogiego i biednego.

O, Panie, Boże nasz, według miłosierdzia Twego i według obfitości Twojej nawiedź Twój lud i mnie nędznego, nie według grzechów moich i przewinień, lecz byśmy stali się godni, jak i oni, darowania win i odpuszczenia grzechów przez to święte Ciało, które z prawdziwą wiarą przyjmujemy przez Twoją łaskę. Amen.

Błogosław, Panie. Błogosław, Panie, Błogosław, Panie. Bracia moi, módlcie się za mnie.

D.: Chrystus niechaj wysłucha twoje modlitwy. Chrystus niechaj przyjmie twoją ofiarę. Chrystus niechaj wspaniałym uczyni twoje kapłaństwo w Królestwie Niebieskim. Niech upodoba sobie w tej ofierze, którą ty składasz za siebie, za nas i za cały świat, który spodziewa się i oczekuje łaski Chrystusa i Jego miłosierdzia na wieki. Amen.

K.: Ty, Panie, przez Twoje wielkie i niewysłowione miłosierdzie, pamiętaj o Dziewicy Bogurodzicy Maryi i o wszystkich sprawiedliwych i świętych ojcach, którzy spodobali się Tobie, we wspomnieniu Ciała i Krwi Chrystusa Twego, które ofiarujemy Tobie na Twoim czystym i świętym ołtarzu, jak Ty nas pouczyłeś. I daj nam pokój i spokój Twój w dniach tego wieku, aby poznali wszyscy mieszkańcy ziemi, że Ty jesteś Jedynym prawdziwym Bogiem Ojcem, i że Ty posłałeś Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego Umiłowanego. I że sam Pan nasz i Bóg nasz przyszedł i pouczył nas swoją dającą życie nauką całej czystości i świętości proroków i apostołów, męczenników i wyznawców, nauczycieli i biskupów, kapłanów i diakonów, i wszystkich synów świętego Kościoła powszechnego, którzy naznaczeni są znakiem żywym i ożywiającym świętego chrztu.

Niech przeto, Panie, przyjdzie Duch Twój Święty

D.: Trwajcie w modlitwie w milczeniu i bojaźni. Pokój z nami.

K.: I niechaj spocznie na tej ofierze Twoich sług, pobłogosławi ją i uświęci, aby była dla nas, Panie, na odpuszczenie win i na darowanie grzechów, na wielką nadzieję wskrzeszenia z martwych i na nowe życie w Królestwie Niebieskim z wszystkimi, którzy spodobali się Tobie.

Qanona

K.: Zatem za wszelką pomoc Twoją i za łaski nam udzielone ofiarujemy Tobie chwałę, cześć, sławę i uwielbienie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.