Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966568

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Atanazego

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Starożytne kodeksy liturgiczne Kościoła ormiańskiego zawierają jedenaście anafor, z których w użyciu pozostała jedynie Anafora Atanazego, celebrowana w języku ormiańskim.

 

D.: Stańmy z bojaźnią, stańmy z drżeniem, stańmy dobrze i patrzmy z uwagą w górę.

L.: Ku Tobie, Boże.

D.: Chrystus, Baranek Boży, jest składany jako Ofiara.

L.: Miłosierdzie i pokój, i ofiara chwały.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: Łaska, miłość i Boża uświęcająca moc Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi.

L.: Amen. I z duchem twoim.

D.: Drzwi! Drzwi! W całej mądrości i skupieniu. W górę wznieście wasze umysły z bojaźnią Bożą.

L.: Wznosimy je do Ciebie, Panie Wszechmogący.

D.: Dzięki czyńcie Panu z całego serca.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

Kapłan cicho: Zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe ze stałą uwagą zawsze Ciebie uwielbiać i sławić. Ojcze Wszechmogący, który przez Słowo Twoje niepojęte i współstwórcze zburzyłeś mur przekleństwa. On ustanawiając swój lud Kościołem, nabył sobie wszystkich, którzy uwierzyli w Ciebie, zechciał wziąć z Dziewicy widzialną naturę w cudowny sposób i zamieszkać wśród nas, i sam, w Boży sposób, jak budowniczy, na nowo ziemię uczynił niebem.

Dlatego też On, przed którym nie ważą się stać Zastępy stróży przerażone blaskiem i niepojętą światłością Boskości, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia i pozwolił nam wraz z istotami niebieskimi wieść duchowe orszaki.

D.: Błogosław, ojcze.

Kapłan donośnie: I z Serafinami i Cherubinami jednogłośnie mówiąc ,,Święty" śpiewać i z ufnością donośnie z nimi wołać i mówić:

Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Chwała na wysokościach. Błogosławiony, któryś przyszedł i ponownie przyjdziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.

Kapłan cicho: Święty, Święty, Święty jesteś zaprawdę i Najświętszy, Ty, który przez Słowo Twoje wylewasz na nas niewypowiedziane dobrodziejstwa, który już w dawnych czasach człowieka upadłego w grzechy różnymi umacniałeś sposobami i pocieszałeś przez proroków, przez danie Prawa, przez kapłanów i przez ofiarę cielców będącą praobrazem, a w ostatecznych czasach niszcząc zapis naszych grzechów dałeś nam Syna Twego Jednorodzonego, dłużnika i dług, ofiarę i pomazańca, Baranka i chleb niebieski, arcykapłana i ofiarę, albowiem On sam jest rozdawcą i rozdawanym pośród nas, i nigdy nie spożytym.

Gdy bowiem stal się prawdziwie człowiekiem, a nie w zewnętrznym przejawie, i w jedności bez pomieszania przyjął ciało z Bogurodzicy, świętej Dziewicy Maryi, przeszedł przez wszystkie ludzkie doświadczenia z wyjątkiem grzechu i dobrowolnie poszedł na krzyż, ożywczy dla całego świata, i przyczynę naszego zbawienia.

Wziął chleb w swoje święte, Boskie, nieśmiertelne, nieskalane i stwórcze ręce, błogosławił, dzięki uczynił, połamał i dał swoim wybranym świętym współbiesiadnikom i uczniom mówiąc.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje, które za was i za wielu jest rozdzielane na odpuszczenie i darowanie grzechów.

L.: Amen.

Kapłan cicho: Podobnie wziął i kielich, pobłogosławił, dzięki uczynił, sam pił i podał swym wybranym świętym współbiesiadnikom i uczniom mówiąc.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: Pijcie z tego wszyscy, to jest Krew moja Nowego Przymierza, która za was i za wielu jest wylewana na odpuszczenie i darowanie grzechów.

L.: Amen.

K.: Ojcze Niebieski, który Syna Swego wydałeś na śmierć za nas, dłużnika naszych win, przez wylanie Jego Krwi prosimy Ciebie: Zmiłuj się nad nami. Twoją duchową owczarnią.

Kapłan cicho: I abyśmy zawsze czynili to na Jego pamiątkę, przykazanie dał nam Twój Syn Jednorodzony, Dobroczyńca, który zstąpił do mieszkań śmierci w otchłani z ciałem wziętym z naszej natury, i gdy złamał rygle otchłani, objawił nam Ciebie, Jedynego prawdziwego Boga, Boga żywych i umarłych.

Przeto, Panie, my zgodnie z tym Twoim nakazem ofiarujemy Tobie to misterium zbawczego Ciała i Krwi Twego Jednorodzonego i wspominamy Jego zbawczą mękę za nas, życiodajne ukrzyżowanie, złożenie na trzy dni w grobie, błogosławione zmartwychwstanie, Boskie wniebowstąpienie, zasiadanie po prawicy Twojej, Ojcze, i budzące lęk Jego chwalebne powtórne przyjście, wyznajemy Ciebie i sławimy.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: I Twoje z Twoich Tobie ofiarujemy, we wszystkim i za wszystkich.

Ch.: We wszystkim błogosławiony jesteś, Panie; błogosławimy Ciebie, wysławiamy Ciebie, dzięki Tobie składamy i błagamy Ciebie, Panie, Boże nasz.

Kapłan cicho: Panie Boże nasz, zaprawdę Ciebie wielbimy i Tobie bez przerwy czynimy dzięki, bowiem nie bacząc na naszą niegodność uczyniłeś nas sługami tego budzącego lęk i niewypowiedzianego misterium, nie ze względu na jakikolwiek nasz dobry uczynek, gdyż całkowicie jesteśmy nieużyteczni i niegodni, lecz w Twojej nieskończonej dobroci zawsze mając zaufanie, ośmielamy się przystąpić do tajemnicy Ciała i Krwi Twego Jednorodzonego, Pana naszego i Odkupiciela Jezusa Chrystusa, któremu przynależy chwała, potęga i cześć, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: Pokój wszystkim.

D.: Czcijmy Boga [...].

L.: Przed Tobą, Panie [...].

K.: Synu Boży, ofiarowany Ojcu na nasze pojednanie. Ty jesteś rozdawany nam jako chleb życia, przez przelanie Jego świętej Krwi prosimy Ciebie: Zmiłuj się nad Twoją owczarnią, odkupioną przez Twoją Krew.

Kapłan cicho: Wielbimy Ciebie i błagamy Ciebie i prosimy Ciebie, Dobroczyńco Boże, ześlij na nas i na leżące tutaj dary Twego Współwiecznego i Współistotnego Ducha Świętego.

D.: Amen. Błogosław, ojcze.

K.: Przez którego błogosławiąc ten chleb uczyń go prawdziwym Ciałem Pana naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (trzy razy).

I błogosławiąc ten kielich uczyń go prawdziwą Krwią Pana naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa (trzy razy).

Przez którego błogosławiąc chleb i wino uczyń je Ciałem i Krwią prawdziwą Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, przemieniwszy je Duchem Świętym (trzy razy).

D.: Błogosław, ojcze.

K.: Aby stały się dla nas wszystkich, którzy się do nich zbliżamy, ku wyzwoleniu z potępienia, ku odpuszczeniu i darowaniu grzechów.

Ch.: Duchu Święty, który zstępując z nieba urzeczywistniasz przez nasze ręce misterium Tego, który jest uczestnikiem Twojej chwały, przez przelanie Jego Krwi prosimy Ciebie: daj odpoczynek duszom naszych zmarłych.

Kapłan cicho: Przez nie udziel miłości, mocy i pożądanego pokoju całemu światu, świętemu Kościołowi i wszystkim prawowiernym biskupom, kapłanom, diakonom, królom tego świata, książętom, ludom, podróżnym, żeglującym, pozostającym w niewoli, zagrożonym, udręczonym i tym, którzy walczą z barbarzyńcami.

Przez nie daj nam także pomyślne wiatry, urodzaj ziemi i cierpiącym daj szybkie wyzdrowienie z różnych chorób.

Przez nie daj także odpoczynek wszystkim tym, którzy już zasnęli w Chrystusie, naszym ojcom, patriarchom, prorokom, apostołom, męczennikom, biskupom, kapłanom, diakonom i całemu duchowieństwu Twego świętego Kościoła, i wszystkim ludziom świeckim, mężczyznom i kobietom, którzy umarli w wierze.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: Z którymi abyś i nas nawiedził, Dobroczyńco Boże, prosimy.

L.: Pamiętaj, Panie, i zmiłuj się.

K.: Aby w tej świętej ofierze była pamięć Bogurodzicy, świętej Dziewicy Maryi i Jana Chrzciciela, Szczepana pierwszego męczennika, i wszystkich świętych, prosimy Ciebie.

L.: Pamiętaj, Panie, i zmiłuj się.

D.: Aby w tej świętej ofierze była pamięć świętych apostołów, proroków, nauczycieli, męczenników, wszystkich świętych patriarchów, biskupów spełniających posługę apostolską, kapłanów, prawowiernych diakonów i wszystkich świętych, prosimy Ciebie.

L.: Pamiętaj, Panie, i zmiłuj się.

D.: Aby w tej świętej ofierze była pamięć pierwszych naszych przewodników i pierwszych oświecicieli: świętych Tadeusza i Bartłomieja, Grzegorza Oświeciciela, Arystakesa, Werdana, Husika, Grzegorza, Nersesa, Izaaka, Daniela, Chada, wardapeta Mesropa, Grzegorza z Nareku, Nersesa Wdzięcznego, Jana z Odzunu, Grzegorza i Mojżesza, Tatawetena i wszystkich pasterzy i arcypasterzy Armenii, prosimy Ciebie.

Aby w tej świętej ofierze była pamięć świętych eremitów i mnichów pouczonych przez Boga; Pawła, Antoniego, Pawła, Makarego, Onufrego, abby Marka, Serapiona, Nila, Arseniusza, Ewagriusza, Barsomiu-sza, Jana, Szymona, Oska i towarzyszy, Suchiana i towarzyszy, i wszystkich świętych ojców i ich uczniów na całym świecie, prosimy Ciebie.

Aby w tej świętej ofierze była pamięć wiernych i świętych królów: Abgara, Konstantyna, Tridatesa, Teodozjusza i wszystkich świętych i pobożnych królów oraz miłujących Boga książąt, prosimy Ciebie.

Aby w tej świętej ofierze była pamięć wszystkich wiernych, mężczyzn i kobiet, starców i dzieci, którzy w różnym wieku zasnęli w wierze i świętości w Chrystusie, prosimy Ciebie.

Kapłan cicho: Pamiętaj, Panie, i zmiłuj się i błogosław święty, powszechny i apostolski Twój Kościół, który nabyłeś najdroższą Krwią Twego Jednorodzonego i wybawiłeś przez święty krzyż; daj mu niezakłócony pokój.

Pamiętaj, Panie, i zmiłuj się, i błogosław wszystkich biskupów Kościoła powszechnego, którzy w prawdziwej nauce głoszą wśród nas słowo prawdy.

D.: Błogosław, ojcze.

K.: A przede wszystkim arcybiskupa naszego, czcigodnego patriarchę wszystkich Ormian, najczcigodniejszego N., daj mu długie życie w prawdziwej nauce.

D.: Składamy Tobie dziękczynienie i chwałę, Panie Boże nasz, za świętą i nieśmiertelną ofiarę, która jest na tym świętym ołtarzu, a którą nam dałeś na uświęcenie życia.

Przez nią daj miłość, stałość i upragniony pokój całemu światu, świętemu Kościołowi i wszystkim prawowiernym biskupom, a przede wszystkim arcybiskupowi naszemu, czcigodnemu patriarsze wszystkich Ormian, najczcigodniejszemu N., i temu kapłanowi, który składa tę ofiarę.

Niech będzie na umocnienie i zwycięstwo królów chrześcijańskich i pobożnych książąt.

Błagamy i prosimy Ciebie, także za dusze tych, którzy zasnęli, a przede wszystkim za dusze dostojników i fundatorów tej świętej świątyni, którzy śpią pod jej cieniem; o uwolnienie naszych braci będących w niewoli i o łaskę Twoją względem tego zgromadzenia, i o odpoczynek tych, którzy w wierze i świętości zmarli w Chrystusie, aby ich pamięć była w tej świętej ofierze, prosimy Ciebie.

L.: We wszystkim i za wszystko.

Kapłan cicho: Wspomnij, Panie, i zmiłuj się, i błogosław lud obecny przed Tobą i składający Tobie ofiary, daj im to, co konieczne i pożyteczne.

Wspomnij, Panie, zmiłuj się i błogosław tych, którzy przynoszą ofiary i owoce do świętych Twych świątyń, i tych, którzy pamiętają o ubogich w jałmużnach, i daruj im ich winy, według Twojej zwykłej hojności, odpłacając im stokrotnie w tym świecie a także w świecie przyszłym.

Wspomnij, Panie, zmiłuj się i bądź łagodny dla dusz zmarłych, daj im odpoczynek, oświeć je i połącz ze świętymi Twymi w Królestwie niebieskim, i uczyń ich godnymi Twego miłosierdzia.

Wspomnij także. Panie, duszę sługi Twego N., zmiłuj się nad nim, według wielkiego Twego miłosierdzia, i daj mu odpoczynek, nawiedź go w światłości Twego oblicza.

(Za żywych: wybaw go od wszystkich zasadzek duszy i ciała).

Wspomnij także, Panie, tych, którzy nami rządzą, abyśmy o nich pamiętali w modlitwach, żywych i umarłych, kieruj intencjami ich modlitw i naszych modlitw ku temu, co słuszne i zbawienne, i odpłać im Twymi dobrami niezniszczalnymi i szczęśliwymi.

I oczyszczając nasze myśli, uczyń nas świątyniami dla przyjęcia Ciała i Krwi Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

(donośnie): Z którym Tobie Ojcze Wszechmogący wraz z Ożywiającym i Wyzwalającym Świętym Twoim Duchem, przynależy chwała, potęga i cześć, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.