Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10962423

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Jakuba Apostoła

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Kościół Jerozolimski dzięki swemu znaczeniu poważnie wpłynął na zwyczaje liturgiczne innych Kościołów. Podstawowa liturgia Jerozolimy, przypisywana tradycyjnie pierwszemu biskupowi tego miasta, Jakubowi Apostołowi, została przetłumaczona na szereg języków i jest również celebrowana przez maronitów. Porównaj także wersję grecką, syryjską i ormiańską.

 

Kapłan cicho: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, odpowiednie i słuszne, abyśmy Ciebie sławili, Ciebie błogosławili, Ciebie wywyższali, Ciebie wielbili, Tobie składali dziękczynienie, Stwórco wszelkiego stworzenia widzialnego i niewidzialnego. (donośnie): Ciebie sławią niebiosa i niebiosa niebios ze wszystkimi ich mocami, słońce, księżyc i całe mnóstwo gwiazd, ziemia i morza ze wszystkimi ich mieszkańcami, Jerozolima niebieska, Kościół pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie, Aniołowie, Archaniołowie, Władze, Panowania, Trony, Moce najwyższe świata, Moce niebios, wielooczni Cherubini i sześcioskrzydli Serafini, którzy jedną parą swych skrzydeł zakrywają swe oblicza, drugą swoje nogi, a na trzeciej latają jeden ku drugiemu, wołając i śpiewając niemilknącymi usty, w nieustannym uwielbieniu głosząc swymi światłymi głosy chwałę zwycięstwa Twemu wspaniałemu majestatowi i mówiąc:

[Święty, Święty, Święty jesteś Panie Mocny, Boże Zastępów. Niebo i ziemia pełne są chwały i wspaniałości Twojego majestatu. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który idzie i który przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach].

Kapłan cicho: Zaprawdę Święty jesteś, Królu świata i źródło wszelkiej świętości; Święty jest także Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus; Święty jest również Twój Duch Święty, który wszystko przenika i najskrytsze Twoje głębie, Boże i Ojcze. Ty jesteś Święty, Wczechmogący, utrzymujący wszystkie rzeczy. Ty jesteś straszliwy i dobry z Twoim Synem, który zakosztował cierpienia za Twoje stworzenie, które Ty uformowałeś z prochu, za człowieka, którego uczyniłeś z ziemi i któremu dałeś rozkosze raju. A kiedy człowiek przekroczył Twoje przykazanie i zgrzeszył, w swojej dobroci nie odrzuciłeś go, ani nie porzuciłeś, ale jako miłujący Ojciec szedłeś w ślad za nim, wzywałeś go przez Prawo, prowadziłeś przez Proroków, a w ostatecznych czasach posłałeś na ten świat, aby odrodzić Twój obraz, Twego Syna Jednorodzonego, który zstąpił i wcielił się z Ducha Świętego, i ze świętej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi. On żył wśród ludzi i wszystkie rzeczy ułożył ku zbawieniu naszego rodzaju.

(donośnie): Gdy był już gotów podjąć dobrowolną śmierć za nas grzesznych, On, który był bez grzechu, tej nocy, gdy został wydany za życie i zbawienie świata, wziął chleb w swoje czyste, święte, nieskalane i bez skazy ręce, okazał Tobie, Ojcu, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił, łamał i dał swoim uczniom, świętym apostołom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego, to jest moje Ciało, które jest łamane i wydawane za was i za wielu na odpuszczenie grzechów i życie na wieki wieków.

[L.: Amen].

K.: Podobnie po wieczerzy zmieszał w kielichu wino i wodę, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił i podał swoim świętym uczniom mówiąc: Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest Krew Nowego Przymierza, która za was i za wielu jest wylewana i wydawana na odpuszczenie grzechów i życie na wieki wieków.

[L.: Amen].

K.: To czyńcie na moją pamiątkę. Kiedykolwiek spożywać będziecie ten chleb i pić zmieszanie tego kielicha, głosić będziecie moją śmierć i wyznawać moje zmartwychwstanie, aż przyjdę.

[L.: Wspominamy, Panie, Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twego powtórnego przyjścia, prosimy Cię o miłosierdzie i zmiłowanie, błagamy o darowanie grzechów i win. Niechaj Twoje miłosierdzie wszystkich nas otoczy].

K.: Wspominając teraz. Panie, Twoją śmierć i po trzech dniach zmartwychwstanie. Twoje wniebowstąpienie, zasiadanie po prawicy Boga Ojca, a także Twoje powtórne budzące lęk i chwalebne przyjście, gdy będziesz sprawiedliwie sądził cały świat i oddasz każdemu według jego uczynków, ofiarujemy Tobie, Panie, tę budzącą lęk i bezkrwawą ofiarę, abyś nie traktował nas według naszych grzechów, ani też nie oddawał nam według naszych przewinień, ale według Twojej dobroci oraz niewysłowionej i niezmierzonej przyjaźni do człowieka, darował grzechy Twych sług, którzy Ciebie błagają, Twego ludu i Twego dziedzictwa, które błaga Ciebie i przez Ciebie, i z Tobą błaga Twego Ojca mówiąc:

[L.: Zmiłuj się nad nami. Panie Boże Wszechmogący, zmiłuj się nad nami.

K.: My, Panie, słudzy Twoi grzeszni i słabi, przyjąwszy Twoje łaski, dziękujemy Tobie za nie i za wszystko.

L.: Chwalimy Ciebie, błogosławimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wyznajemy Ciebie i błagamy Ciebie: Zlituj się nad nami, Panie Boże, zmiłuj się i wysłuchaj nas].

Kapłan cicho: Zmiłuj się nad nami, Boże Ojcze Wszechmogący, i ześlij na nas i na te dary tu złożone Ducha Twego Świętego, Pana i Ożywiciela, równego Tobie, Bogu Ojcu w godności, i Synowi w królestwie, Wam Współistotnego i Współwiecznego, który mówił przez Prawo i przez Proroków i przez Twój Nowy Testament, który zstąpił pod postacią gołębicy na Pana naszego Jezusa Chrystusa w rzece Jordan i który zstąpił na Twych świętych apostołów pod postacią języków ognia.

(donośnie): Wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie. Panie, i niech Twój Duch Żywy i Święty zstąpi i spocznie na mnie i na tej ofierze. A kiedy spocznie, niechaj uczyni ten chleb Ciałem ożywczym, Ciałem zbawczym, Ciałem niebieskim. Ciałem zbawczym dla naszych dusz i dla naszych ciał, Ciałem naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów i życie wieczne tych, którzy je spożywają.

[L.: Amen].

K.: I niechaj uczyni zmieszanie w tym kielichu Krwią Nowego Przymierza, Krwią zbawczą. Krwią ożywczą, Krwią zbawczą dla naszych dusz i dla naszych ciał, Krwią naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów i życie wieczne tych, którzy ją spożywają.

[L.: Amen].

K.: Aby to Misterium było dla nas i dla tych wszystkich, którzy je przyjmują i spożywają, na uświęcenie dusz i ciał, na zaowocowanie dobrych uczynków i na wzrost Twego świętego Kościoła, który Ty założyłeś na opoce wiary i którego nigdy nie przezwyciężą bramy Szeolu, na zniszczenie wszystkich herezji i wszystkiego zgorszenia twórców nieprawości, aż do skończenia świata, przez łaskę, przyjaźń do człowieka i miłosierdzie Twego Syna Jednorodzonego, przez którego i z którym przynależy Tobie chwała, cześć i panowanie, a także Twemu Duchowi Najświętszemu, Dobremu, Wielbionemu, Ożywiającemu i Współistotnemu Tobie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

[L.: Amen].

Kapłan cicho: Dlatego ofiarujemy Tobie tę budzącą lęk i bezkrwawą ofiarę za miejsca święte, które Ty oczyściłeś przez objawienie w nich Chrystusa Twego Syna, a zwłaszcza za święty Syjon, matkę wszystkich Kościołów i za Twój Kościół rozpostarty na całym świecie, abyś udzielił mu, Panie, niezmierzonych darów Ducha Twego Świętego.

Wspomnij, Panie, naszych biskupów, którzy z prostotą głoszą nam słowo prawdy, a zwłaszcza błogosławionych ojców naszych, papieża rzymskiego N., naszego patriarchę N., naszego biskupa N., a także wszystkich biskupów prawowiernych. Daj im, Panie, starość czcigodną i długie życie, strzeż ich, aby paśli Twój lud w czystości i świętości.

Wspomnij także, Panie, obecnych tutaj czcigodnych kapłanów i wszystkich kapłanów, diakonów w Chrystusie i cały stan duchowny.

Wspomnij także, Panie, mnie biednego, mnie niegodnego, którego uczyniłeś godnym powołania, i nie pamiętaj grzechów mojej młodości, ale wspomnij mnie w wielkim Twym miłosierdziu. Jeżeli bowiem Ty, Panie, będziesz pamiętał grzechy, któż ostoi się przed Tobą? Skoro jednak od Ciebie pochodzi przebaczenie, pomóż mi i oczyść mnie, a tam, gdzie panuje grzech, niech zwycięży Twoja łaska.

Wspomnij także, Panie, naszych braci zakutych w kajdany, więźniów, wygnańców, chorych, słabych, i tych, którzy są opętani i dręczeni przez złe duchy.

Wspomnij, Panie, powietrze, deszcz, rosę, owoce ziemi, pierwszy dzień roku. Oczy wszystkich zwrócone są ku Tobie, gdyż Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie, otwierasz Twoją dłoń i napełniasz wszystko co żyje Twoją dobrocią.

(donośnie): Wyzwól nas, Panie, z wszelkiego utrapienia, gniewu, nędzy, od wszelkich złoczyńców i wrogów, złych ludzi, szkodliwości i oszustwa demonów, od wszystkich nieszczęść wymierzonych przez Ciebie jako kara za nasze grzechy.

Chroń nas w prawdziwej wierze i w przywiązaniu do Twych świętych i życiodajnych przykazań, nas i tych wszystkich, którzy okazali się godni stania przed Tobą i oczekiwania wielkiego miłosierdzia.

Albowiem Ty jesteś jedynym Bogiem mającym upodobanie w miłosierdziu i Tobie oddajemy chwałę i dziękczynienie, oraz Twojemu Synowi Jednorodzonemu i Twojemu Duchowi Najświętszemu, Dobremu, Życiodajnemu i Współistotnemu Tobie, [teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen].

Kapłan cicho: Pozwól nam wspominać tych, którzy stoją tutaj i modlą się z nami, naszych ojców, braci i nauczycieli, a także tych wszystkich, którzy są nieobecni.

Wspomnij, Panie, tych, którzy polecili nam pamiętać o sobie w naszych modlitwach przed Tobą, Boże, i daj, Panie, każdemu spełnienie jego pragnień ku zbawieniu.

Wspomnij, Panie, tych, którzy przynieśli ofiary na Twój święty ołtarz; tych, za których złożono ofiary; tych, którzy pragnęli je złożyć, ale nie mogli; wspomnij ich pragnienia, które teraz Tobie przedkładają.

(donośnie): Wspomnij, Panie, tych, których wspominaliśmy, i tych, których nie wspominaliśmy. Daj im, w Twej obfitej dobroci radość Twego zbawienia, przyjmując ich ofiary w Twoim niebieskim przybytku i uczyń ich godnymi Twego nawiedzenia i Twojej pomocy. Umocnij ich Twoją mocą i uzbrój ich Twoim zmiłowaniem, bowiem Ty jesteś miłosierny i masz upodobanie w miłosierdziu.

Tobie przynależy chwała, cześć i panowanie, a także Twemu Synowi Jednorodzonemu i Twemu Duchowi Najświętszemu, Dobremu, Wielbionemu, Ożywiającemu i Współistotnemu Tobie, [teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen].

Kapłan cicho: Wspomnij, Panie, naszych królów i nasze wierne królowe, którzy służą Tobie w bojaźni. Pochwyć miecz i swoją tarczę i pospiesz im na pomoc. Poddaj im wrogów i przeciwników, abyśmy mogli prowadzić życie spokojne i ciche, w Twej bojaźni i we wszelkiej czystości.

(donośnie): Albowiem Ty jesteś. Panie, schronieniem, zbawieniem, mocą, pomocą i zwycięstwem tych wszystkich, którzy Ciebie przyzywają i ufają Tobie, i my Tobie oddajemy chwałę i dziękczynienie, oraz Twojemu Synowi Jednorodzonemu i Twojemu Duchowi Najświętszemu, Dobremu, Wielbionemu, Ożywiającemu i Współistotnemu Tobie, [teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen].

Kapłan cicho: Ty, Panie, masz władzę nad życiem i nad śmiercią, Boże miłosierdzia i Przyjacielu człowieka.

Pozwól nam wspominać tych, którzy od wieków spodobali sią Tobie, świętych ojców, patriarchów, proroków, apostołów, Jana, Twego Poprzednika i Chrzciciela, świętego Szczepana, pierwszego diakona i pierwszego męczennika, świętą i chwalebną Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję, świętego Antoniego, świętego Marona, świętego Szymona Stylitę, świętego Jerzego i wszystkich świętych.

(donośnie): Panie wielkiego miłosierdzia, dla którego niemożliwe jest możliwym, prosimy Ciebie, abyś nas wezwał do ich czcigodnego zgromadzenia, abyś nas zaliczył do ich zgromadzenia, abyś dzięki Twej łasce umieścił nas między pierworodnymi, których imiona są zapisane w niebie. Wspominamy ich po to, aby oni stojąc przed Twoim tronem na wysokościach, wspominali ze swej strony naszą słabość i naszą nędzę oraz ofiarowali wraz z nami tę budzącą lęk i bezkrwawą ofiarę na ochronę żywych, na naszą pociechę, którzy jesteśmy słabi i niegodni, za odpoczynek i pamięć tych wszystkich, którzy już zasnęli w prawdziwej wierze, naszych ojców, naszych braci i naszych nauczycieli, co niech się stanie przez łaskę, miłosierdzie i przyjaźń do człowieka Twego Syna Jednorodzonego, przez którego i z którym przynależy Tobie cześć, chwała i panowanie wraz z Duchem Twoim Najświętszym, Dobrym, Wielbionym, Ożywiającym i Współistotnym Tobie, [teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen].

Kapłan cicho: Wspomnij, Panie, zmarłych biskupów, którzy głosili nam słowo prawdy, tych, którzy od Jakuba, pierwszego biskupa, apostoła i męczennika, aż do naszych dni, głosili słowo prawdziwej wiary w świętych Kościołach Twoich.

(donośnie): Wspomnij, Panie, światła Twego świętego Kościoła i jego nauczycieli, którzy stoczyli dobry bój za wiarę i nieśli Twoje imię przed narodami, królami i dziećmi Izraela. Przez ich modlitwy i wstawiennictwo daj pokój Twym Kościołom i umocnij w naszych duszach ich naukę i ich wyznanie wiary. Szybko zniwecz herezje, które nas niepokoją, i pozwól nam stać bez zawstydzenia przed Twoim budzącym lęk tronem, albowiem Ty jesteś Święty, Panie, Ty w świętych masz upodobanie i Ty doskonalisz świętych, i my Tobie oddajemy chwałę i dziękczynienie, oraz Synowi Twojemu Jednorodzonemu i Duchowi Twojemu Najświętszemu, Dobremu, Wielbionemu, Ożywiającemu i Współistotnemu Tobie, [teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen].

Kapłan cicho: Wspomnij, Panie, zmarłych już prawowiernych kapłanów, diakonów, archidiakonów, psalmistów, lektorów, komentatorów, egzorcystów, mnichów, anachoretów, słuchaczy, wytrwałe dziewice i wiernych, którzy zasnęli w wierze Chrystusa, i tych wszystkich, za których, każdy składa ofiarę, i tych wszystkich, o których każdy pamięta.

(donośnie): Panie, Panie, Boże dusz i wszelkiego ciała, wspomnij tych wszystkich, których wspomnieliśmy i których nie wspomnieliśmy, a którzy opuścili to życie w prawdziwej wierze; daj odpoczynek ich duszom i ich ciałom, wyzwalając ich z wiecznego potępienia w przyszłości i dając im radość na łonie Abrahama, Izaaka i Jakuba, gdzie nawiedzi ich światłość Twego oblicza, i gdzie nie będzie smutku, bólu i westchnień. Nie policz ich grzechów, nie wchodź w sąd z Twymi sługami, bowiem nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą i nikt z ludzi żyjących na ziemi nie jest wolny od grzechu, i czysty od brudu, z wyjątkiem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna Jednorodzonego, przez którego i z powodu którego mamy nadzieję odnaleźć miłosierdzie i darowanie ich i naszych grzechów.

[L.: Daj im odpoczynek i daruj nam wszystkim i przebacz. Boże, błędy i zaniedbania, które popełniliśmy świadomie i nieświadomie].

Kapłan cicho: Zapomnij, daruj, przebacz. Boże, grzechy nasze dobrowolne i mimowolne, świadome i nieświadome, uczynione słowem, czynem, myślą, ukryte i jawne, dawne, znane i zapomniane, ale które zna Twoje święte imię.

(donośnie): Daj nam koniec życia chrześcijański i bez grzechu, zbierz nas, wolnych od zawstydzenia i słabości, pod stopami Twych wybranych, kiedy sam zechcesz, gdzie zechcesz i jak zechcesz, aby w tym i we wszystkim było wielbione i sławione Twoje błogosławione i czcigodne imię, wraz z imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa i Twego Ducha Najświętszego, [Dobrego, Wielbionego, Ożywiającego i Współistot-nego Tobie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen].