Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10959987

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Piotra Apostoła

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Według tradycji Maronitów anafora ta została ułożona przez św. Piotra podczas jego pobytu w Antiochii. W ciągu wieków została silnie zlatynizowana. Obecnie jest najczęściej celebrowaną anafora maronicka.

 

K.: Miłość Boga Ojca, łaska Syna Jednorodzonego i jedność oraz rozlanie Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi, moi bracia, na zawsze.

L.: Amen. I z duchem twoim.

K.: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, tajemnicy uwielbianej, chwalebnej i niepodzielnej, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

K.: Wznieśmy wszystkie nasze duchy, nasze myśli i nasze serca na wysokości.

L.: W bojaźni wznieśliśmy je ku Tobie, Panie.

K.: Dzięki składajmy Panu w bojaźni i adorujmy Go z trwogą.

L.: Godne to jest i sprawiedliwe.

Kapłan cicho: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, Ciebie uwielbiać i Ciebie wywyższać, Stwórco wszystkich stworzeń niebieskich i ziemskich.

(donośnie): Wraz z Aniołami i z Zastępami Archaniołów wielbimy Ciebie, Panie, głosząc chwałę, wołając i mówiąc:

L.: Święty, Święty, Święty Pan Mocny, Bóg Zastępów. Niebo i ziemia pełne są chwały i wspaniałości Twego majestatu. Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który idzie i który przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach.

Kapłan cicho: Święty jesteś i najmiłosierniejszy, Panie, bowiem w swej miłości do naszej ludzkiej natury Ty posłałeś na świat Syna Swego, który wcielił się z Dziewicy Maryi, aby nas zbawić.

(donośnie): W przeddzień swojej męki On wziął chleb w swoje święte ręce, wzniósł oczy ku Tobie, swemu Bogu i Ojcu Wszechmogącemu, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił, łamał i dał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, jedzcie wszyscy, to jest moje Ciało.

L.: Amen.

K.: Podobnie po wieczerzy wziął ten czysty kielich w swoje czyste ręce, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest kielich mojej Krwi, Nowe i Wieczne Przymierze, [Tajemnica Wiary], która jest wylewana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów.

L.: Amen.

K.: A następnie polecił im, tak ich pouczając: Kiedykolwiek będziecie czynić to misterium, będziecie wspominać moją śmierć i moje zmartwychwstanie, aż przyjdę.

L.: Wspominamy, Panie, Twoją śmierć, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twego powtórnego przyjścia, prosimy Cię o miłosierdzie i zmiłowanie, błagamy Ciebie o darowanie grzechów i win. Niechaj Twoje miłosierdzie wszystkich nas otoczy.

K.: Pamiętając, Panie, o Twoim powtórnym zbawczym przyjściu, ofiarujemy Tobie, Panie, chwałę i błaganie, abyś gdy przyjdziesz w ów dzień straszliwego sądu, gdy będziesz badał sprawiedliwych i grzesznych, nie wrzucił nas z powodu naszych grzechów do ognia, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, i abyśmy nie musieli już płakać i prosić o miłosierdzie z powodu naszych grzechów i naszych przewinień. Bądź dla nas miłosierny, zmiłuj się nad nami, odwróć swoje oblicze od naszych grzechów, i przyjdź nam z pomocą. Dlatego też Kościół Twój i lud Twój błagają Ciebie, przez Ciebie i z Tobą błagając Twego Ojca i mówiąc:

L.: Zmiłuj się nad nami, Panie Boże Wszechmogący, zmiłuj się nad nami.

K.: My, Panie, słudzy Twoi grzeszni i słabi, przyjąwszy Twoje łaski, dziękujemy Tobie za nie i za wszystko.

L.: Chwalimy Ciebie, błogosławimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wyznajemy Ciebie i błagamy Ciebie: zlituj się nad nami, Panie Boże, zmiłuj się i wysłuchaj nas.

K.: Wspominamy szczególnie i na pierwszym miejscu świętą, chwalebą zawsze Dziewicę, błogosławioną Bogurodzicą Maryję.

D.: Wspomnij Ją, Panie Boże, i dla Jej czystych i świętych modlitw zlituj się nad nami, zmiłuj się i wysłuchaj nas.

Kapłan cicho: Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, oręduj za mną przed Synem Twoim Jednorodzonym, który narodził się z Ciebie, aby dla Twych modlitw za mną, o święta Matko, darował moje grzechy i winy oraz przyjął z moich grzesznych i nędznych rąk tę ofiarę składaną przeze mnie niegodnego na tym ołtarzu.

D.: Błogosław, ojcze. Jakże straszliwa jest ta godzina, moi umiłowani, jakże straszliwy jest moment, gdy Duch święty porusza się i zstępuje z wysokości niebieskich, i otacza tę Eucharystię złożoną w sanktuarium, i uświęca Ją. Trwajcie i módlcie się w skupieniu i w bojaźni, aby pokój był z nami i opieka Boga, naszego Ojca, nad wszystkimi. Wołajmy i mówmy trzy razy: [Panie, zmiłuj się].

L.: Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Kapłan cicho: Zmiłuj się nad nami, Boże, zmiłuj się nad nami i ześlij na nas i na tę ofiarę Twego Ducha Świętego, aby przyszedł nam na pomoc i nam przebaczył.

Wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie, Panie, i niech Twój Duch Żywy i Święty przyjdzie i spocznie na mnie i na tej ofierze.

(donośnie): I spraw, aby to Misterium, Ciało Chrystusa naszego Boga, było ku naszemu zbawieniu.

L.: Amen.

K.: I spraw, aby ten kielich, Krew Chrystusa naszego Boga, był ku naszemu zbawieniu.

L.: Amen.

K.: Aby te tajemnice oczyściły wszelki brud dusz i ciał tych wszystkich, którzy je przyjmują, i były na odpuszczenie grzechów i na życie na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Błogosław, ojcze. Módlmy się i błagajmy naszego Pana i Boga, w tej uroczystej chwili, straszliwej i świętej, za ojców, którzy nami kierują, prowadząc nas w tym dniu i w obecnym życiu, którzy prowadzą święty Kościół i czuwają nad nim, za czcigodnych i dostojnych ojców, za papieża rzymskiego N., za naszego patriarchę N., za metropolitę N., a także za wszystkich metropolitów i biskupów prawowiernych. Módlmy się do Pana.

Kapłan cicho: Wysłuchaj, Panie, nasze błaganie i naszą modlitwę, daj bezpieczeństwo Twojemu ludowi i pokój Twojej owczarni.

Zachowaj czcigodnych pasterzy, a także kapłanów i diakonów, przyjdź z pomocą wszystkim duchownym Twego Kościoła.

(donośnie): Uczyń ich, Panie, dobrymi zarządcami i otocz ich swoją opieką i pomocą, aby mogli błagać Ciebie i prosić za nami, a my wznosimy do Ciebie chwałę i dziękczynienie, a także do Syna Twojego Jednorodzonego i Świętego Ducha Twojego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Wspominamy także wszystkich naszych wiernych braci, prawdziwych chrześcijan, którzy wcześniej usilnie prosili nas niegodnych i ubogich, abyśmy wspomnieli o nich w tej chwili i w tej godzinie. Za tych, którzy narażeni są na różne pokusy i srogo doświadczeni, którzy uciekają się do Ciebie, nasz Panie i Boże Mocy. Za tych, którzy są nawiedzeni i wyzwoleni przez Ciebie. Za tę miejscowość, chronioną przez Boga, za zgodę i rozwój duchowy jej wiernych mieszkańców, aby trwali w cnocie, módlmy się do Pana.

Kapłan cicho: Pozwól nam. Panie, wspominać także tych, którzy nas o to prosili, i tych którzy chcieli przynieść ofiary, ale nie mogli tego uczynić.

(donośnie): Wspomnij, Panie, tych którzy podtrzymują Twój święty Kościół, bądź ich ochroną i schronieniem, uwalniając ich od zasadzek demonów i złych ludzi, albowiem Ty jesteś Zbawicielem wszystkich i Tobie oddajemy chwałę i dziękczynienie, oraz Synowi Twojemu Jednorodzonemu i Świętemu Twojemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Wspominamy także wszystkich wiernych królów, prawdziwych chrześcijan, którzy zbudowali i umocnili kościoły Boże i monastery na czterech krańcach świata. Za urzędy chrześcijańskie, za duchowieństwo i wierny lud, aby żyli w cnocie, módlmy się do Pana.

Kapłan cicho: Wspomnij, Panie, wiernych królów i włóż w ich serca miłość ku Twemu ludowi. (donośnie): Daj pokój, Panie, duchom tych, którzy są wezwani, aby nami rządzić i wyrwij nas z rąk ludzi zawistnych i wrogów, abyśmy Tobie zanosili chwałę i dziękczynienie, oraz Synowi Twojemu Jednorodzonemu i Świętemu Twojemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Jeszcze wspominamy Tę, która jest godna wszelkiego błogosławieństwa, która jest wysławiana przez wszystkie pokolenia ziemi, świętą, błogosławioną zawsze Dziewicę i Bogurodzicę Maryję, i wraz z Nią wspominamy proroków, apostołów, ewangelistów, kaznodziejów, męczenników, wyznawców, błogosławionego zwiastuna i poprzednika Jana Chrzciciela, chwalebnego świętego Szczepana, pierwszego diakona i pierwszego męczennika, i wspominamy wszystkich świętych i błagamy Pana.

Kapłan cicho: Uczyń nas, Panie, godnymi wspominania świętej Dziewicy Bogurodzicy Maryi i wraz z Nią wspominania wszystkich proroków, apostołów, męczenników, wyznawców i wszystkich świętych. Przyjdź nam z pomocą, dla ich modlitw.

(donośnie): Przez wzgląd na ich modlitwy przyjdź nam z pomocą, Panie, i uczyń nas godnymi ich losu i ich cząstki, abyśmy z nimi i pośród nich Tobie zanosili chwałę i dziękczynienie, oraz Synowi Twojemu Jednorodzonemu i Świętemu Twojemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Ponadto wspominamy tych, którzy już zasnęli i spoczęli w świętości pośród świętych, którzy nienagannie chronili wiarę apostolską i nam ją przekazali. Głosimy pamięć ojców czterech soborów ekumenicznych, czystych i świętych, z Nicei, z Konstantynopola, z Efezu i z Chalcedonu. Wspominamy naszych prawowiernych ojców i nauczycieli, przyodzianych w chwałę Bożą: świętego Jakuba, brata Pana, apostoła i męczennika, arcybiskupa Ignacego, Dionizego, Atanazego, Bazylego, Grzegorza, Tymoteusza, Eustacjusza, Jana i Cyryla, wieżę prawdziwą, który wytłumaczył wcielenie Słowa Bożego; wybranego świętego Marona, tego czcigodnego i sprawiedliwego ojca, który utrzymywał jedność ze świętym katolickim Kościołem Rzymu; świętego Jakuba i świętego Efrema, usta wymowne i kolumny naszego świętego Kościoła, i wspominamy tych, którzy z nimi, przed nimi i po nich zachowali jedyną wiarę prawdziwą i nieskalaną i nam ją przekazali, i módlmy się do Pana.

Kapłan cicho: Wspomnij, Panie, tych, którzy już zasnęli i spoczęli wśród świętych ojców i nauczycieli, abyśmy dzięki ich modlitwom i błaganiom zostali wyzwoleni od złych czynów wroga i złośliwych ludzi.

(donośnie): Przyjdź nam z pomocą, Panie, i umocnij nas w Twojej miłości, dla świętych modlitw tych, którzy z gorliwością głosili Twoją Ewangelię po całej ziemi i umocnili Twój święty Kościół w prawowitej wierze, abyśmy z nimi i wśród nich Tobie zanosili chwałę i dziękczynienie oraz Synowi Twojemu Jedno-rodzonemu i Świętemu Twojemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Wspominamy także wszystkich zmarłych wiernych, którzy w prawdziwej wierze opuścili ten święty ołtarz, tę miejscowość, to miejsce i wszystkie inne miejsca i regiony. Wspominamy także zmarłych, którzy zasnęli w prawdziwej wierze, spoczęli, i doszli do Ciebie, Boże, Panie duchów i wszystkiego ciała. Modlimy się, błagamy i prosimy Chrystusa naszego Boga, który wezwał do siebie ich duchy i ich dusze, aby w swoim wielkim miłosierdziu udzielił im odpuszczenia win i darowania grzechów, a nam pozwolił zjednoczyć się z nimi w swoim Królestwie niebieskim. Wołajmy wszyscy i mówmy trzy razy: Panie, zmiłuj się.

L.: Panie, zmiłuj się. Panie zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Kapłan cicho: Dzięki tej ofierze, którą Tobie składają nasze grzeszne ręce, zachowaj, Panie, szczęśliwą pamięć o naszych ojcach, naszych braciach, naszych nauczycielach, naszych zmarłych, i o wszystkich wiernych zmarłych, którzy zasnęli na tym miejscu i na wszystkich innych miejscach.

(donośnie): Panie, Panie, Przyjacielu człowieka, przyjmij na łono Abrahama tych, którzy zakończyli życie w prawdziwej wierze, daruj im i przebacz, a także i nam, wykroczenia i przewinienia, albowiem nikt nie jest bez grzechu, z wyjątkiem naszego Pana, Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez którego i z powodu którego mamy nadzieję odnaleźć dla nich i dla nas miłosierdzie i darowanie grzechów.

L.: Daj im odpoczynek i daruj nam wszystkim i przebacz, Boże, błędy i zaniedbania, które popełniliśmy świadomie i nieświadomie.

K.: Daruj i rozgrzesz, Panie, słabości i szaleństwa znane i ukryte, Twych sług i służebnic, i wybaw nas ze wstydu przed Tobą, aby przez nas, z powodu nas i dla nas, było chwalone i wywyższane Twoje błogosławione imię oraz Pana naszego Jezusa Chrystusa i Twego Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wieki wieków.

L.: Jak było, tak i będzie na wieki wieków, i na wieki wieków przyszłego świata, na zawsze. Amen.