Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10540202

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Cyryla Aleksandryjskiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Obecnie w Kościele koptyjskim zwykle sprawuje się Eucharystię według Anafory Bazylego Wielkiego. W uroczyste święta Pańskie celebruje się także według Anafory Grzegorza z Nazjanzu. Jednakże obie te anafory są pochodzenia antiocheńskiego. Z anafor rodzimych podaję przekład Anafory Cyryla Aleksandryjskiego, będącej jednakże koptyjska wersją greckiej Anafory Marka Ewangelisty.

K.: Pan z wami.
L.: I z duchem twoim.
K.: W górę serca.
L.: Wznosimy je do Pana.
K.: Dzięki składajmy Panu.
L.: Godne to i sprawiedliwe.

K.: Godne to i sprawiedliwe, gdyż Ty zaprawdę jesteś godny,  sprawiedliwe  i  święte,  słuszne  i konieczne dla naszych dusz, ciał i duchów, wieczny Panie, Panie Boże Ojcze Wszechmogący, abym zawsze i na każdym miejscu Twego panowania Ciebie sławił, Tobie śpiewał, Ciebie błogosławił, Tobie służył, Ciebie wielbił, Tobie dzięki czynił, Ciebie wielbił i Ciebie wyznawał dniem i nocą, wargami niezmordowanymi, sercem nigdy nie milknącym i chwałą nieprzerwaną. Ty stworzyłeś niebiosa i co jest w niebie, ziemię i wszystko, co jest w niej, morza, rzeki, źródła i bagna, i wszystko co w nich jest. Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo Swoje, i wszystko stworzyłeś w Swojej Mądrości, w prawdziwej Twojej Światłości, Jednorodzonym Synu Twoim, Panu, Bogu, Zbawicielu i Królu naszym Jezusie Chrystusie; dlatego dzięki Tobie składamy i Tobie ofiarujemy, a także Jemu i Duchowi Świętemu, Trójcy Świętej, współistotnej i niepodzielnej, tę ofiarę duchową i to bezkrwawe posługiwanie, które składają Tobie wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca, od północy do południa, gdyż imię Twoje, Panie jest wielkie we wszystkich pokoleniach i na wszystkich miejscach składają Twemu imieniu kadzidło i ofiarę czystą, wraz z tą ofiarą i tym posługiwaniem.

D.: Patrzcie na Wschód.

K.: Ty jesteś Bogiem wywyższonym ponad wszystkie potęgi, moce, godności i panowania, ponad wszelkie imię, które można wymienić nie tylko w tym wieku, ale także w przyszłym. Ty jesteś tym, przed którym stoją tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy miriad Aniołów i świętych Archaniołów, posługujących Tobie. Wokół Ciebie posługują dwa czcigodne stworzenia ozdobione sześcioma skrzydłami, wielooczni Serafini i Cherubini, dwoma skrzydłami zasłaniający swe oblicza, ze względu na niewidzialną i nieosiągalną rozumem Twoją Boskość, dwoma zasłaniający swoje nogi i na dwóch latający. (donośnie): Każdy z nich zawsze głosi Twoją świętość, a ze wszystkimi, którzy głoszą Twoją świętość, przyjmij także od nas naszą ofiarę, Panie, byśmy wraz z nimi wielbili Ciebie mówiąc:

L.: Święty, Święty, Święty.

K.: Zaprawdę pełne są niebiosa i ziemia świętej Twojej chwały, przez Syna Twojego Jednorodzonego, Pana, Boga, Zbawiciela i Króla nas wszystkich, Jezusa Chrystusa. Napełnij tę ofiarę Twoją, Panie, błogosławieństwem, które jest od Ciebie i przez zstąpienie na nią Ducha Twego Świętego – Amen – błogosławiąc pobłogosław – Amen – i oczyszczając oczyść – Amen –te czcigodne Twoje dary, przedłożone Tobie, ten chleb i ten kielich.

Wszak Syn Twój Jednorodzony, Pan, Bóg, Zbawiciel i Król nas wszystkich, Jezus Chrystus, tej nocy, w której sam siebie wydał, aby cierpieć za nasze grzechy, przed śmiercią, którą ze swej własnej woli podjął za nas wszystkich.

L.: Wierzymy.

K.: Wziął chleb w Swoje święte, nieskalane, czyste, błogosławione i ożywiające ręce, wejrzał na niebo, ku Tobie, Bogu Swemu Ojcu i Panu wszystkich, dzięki czynił.

L.: Amen.

K.: I pobłogosławił go.

L.: Amen.

K.: I uświęcił go.

L.: Amen.

K.: I połamał go, i dał świętym Swoim uczniom i czystym apostołom mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest Ciało moje, które za was jest łamane i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

L.: Amen.

K.: Podobnie i kielich wziął po wieczerzy, zmieszał wino i wodę, dzięki czynił.

L.: Amen.

K.: I pobłogosławił go.

L.: Amen.

K.: I uświęcił go.

L.: Amen.

K.: I skosztował, i dał go Swoim cudownym, świętym uczniom i apostołom mówiąc: Bierzcie, pijcie z tego wszyscy, to jest Krew moja Nowego Przymierza, która za was jest wylewana i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

L.: Amen.

K.: Kiedykolwiek bowiem będziecie spożywać ten chleb i pić z tego kielicha, śmierć moją głoście i zmartwychwstanie moje wyznawajcie, i czyńcie moją pamiątkę, aż przyjdę.

L.: Śmierć Twoją głosimy. Panie, [i zmartwychwstanie Twoje święte i wniebowstąpienie wyznajemy].

K.: Teraz, Panie Ojcze Wszechmogący, głosimy śmierć Jednorodzonego Syna Twego, Pana, Boga, Zbawiciela i Króla nas wszystkich Jezusa Chrystusa i wyznajemy Jego święte zmartwychwstanie i Jego wniebowstąpienie w górę na niebiosa, Jego zasiadanie po Twojej prawicy, o Ojcze, i oczekujemy Jego powtórnego przyjścia, gdy przyjdzie z nieba, straszliwego i pełnego chwały przyjścia- przy końcu tego wieku, gdy przyjdzie, aby sądzić świat w sprawiedliwości i odda każdemu według jego uczynków, dobro, jak i zło.

L.: Według miłosierdzia Twego, Panie, a nie według naszych grzechów.

K.: Ty jesteś, przed którego chwałą składamy te święte dary, które są od Ciebie, Święty Ojcze.

D.: Adorujcie Pana z bojaźnią.

K.: Modlimy się i błagamy Twoją łaskawość, Przyjacielu człowieka, nie zawstydzaj nas wiecznym potępieniem, ani też nie odrzucaj nas, sług Twoich, ani nie odpędzaj nas od Twego oblicza, ani też nie powiedz nam: Nie znam was41. Lecz daj wodę naszym głowom, daj źródło łez naszym oczom, abyśmy we dnie i w nocy opłakiwali przed Tobą nasze grzechy. Jesteśmy bowiem Twym ludem i owcami Twego pastwiska. Zmaż nieprawości nasze i odpuść nasze przewinienia, które popełniliśmy dobrowolnie lub mimowolnie, świadome i nieświadome, ukryte i jawne, które dawno już zapomnieliśmy, albo puściliśmy w niepamięć, a które zna święte Twoje imię. Usłysz, Panie, błaganie Twego ludu, wejrzyj na jęki Twych sług i ze względu na moje grzechy bądź nieczystości mego serca, nie pozbawiaj Twego ludu przyjścia Ducha Świętego.

L.: Zmiłuj się nad nami, Boże Ojcze Wszechmogący.

Kapłan owija swoją rękę welonem i błogosławiąc lud mówi donośnie: Lud bowiem Twój i Kościół Twój błaga Ciebie, mówiąc (a następnie patrzy na Wschód):

L.: Zmiłuj się nad nami, Boże Ojcze Wszechmogący.

K.: Zmiłuj się nad nami, Boże Ojcze Wszechmogący.

Z.: Adorujcie Boga Ojca Wszechmogącego.

Kapłan pochylony modli się cicho: I ześlij na dół z góry Twojej świętej, z przybytku Twego przygotowanego, i z nieopisanego Twego łona, i z tronu Królestwa Twojej chwały, Pocieszyciela, Ducha Twego Świętego, istniejącego w Twojej Osobie, niezmiennego, nikomu nie podlegającego, Pana, Ożywiciela, który mówił przez Prawo, Proroków i Apostołów, który wszędzie jest i napełnia wszystkie miejsca, ale miejsce Go nie obejmuje, który w sposób wolny, własną mocą, a nie jako sługa, zgodnie z Twoją wolą, oczyszcza tych, których miłuje, który jest prosty w swojej naturze, a w działaniu swym wieloraki, źródło boskich darów, wpółistotny Tobie, z Ciebie pochodzący, towarzysz tronu Królestwa Twojej chwały, z Synem Twoim Jednorodzonym, Panem, Bogiem, Zbawicielem i Królem nas wszystkich, Jezusem Chrystusem, na nas, sługi Twoje, i na te czcigodne dary złożone przed Tobą, na ten chleb i na ten kielich, aby zostały oczyszczone i przemienione.

D.: Bądźmy uważni.

L.: Amen.

Kapłan błogosławiąc trzykrotnie Ciało mówi: I niechaj uczyni przeto chleb ten Ciałem Chrystusa.

L.: Amen.

Kapłan błogosławiąc trzykrotnie Krew mówi: I niechaj uczyni również ten kielich najdroższą Krwią Nowego Przymierza.

L.: Amen.

K.: Tegoż Pana, Boga, Zbawiciela i Króla nas wszystkich, Jezusa Chrystusa.

L.: Amen.

K.: Aby stały się dla nas wszystkich, którzy będziemy w nich uczestniczyli, pożyteczne ku utrzymaniu wiary bez poszukiwań, ku miłości bez obłudy, doskonałej cierpliwości, niezachwianej nadziei, ufności, obronie, uzdrowieniu, radości i odrodzeniu dusz, ciał i ducha, ku chwale Twego świętego imienia, ku błogosławionej wspólnocie życia wiecznego i niezniszczalnego oraz ku odpuszczeniu grzechów.

L.: Jak było, [tak jest i będzie z pokolenia na pokolenie, i na wszystkie wieki].

K.: Aby w tym, jak i we wszystkich rzeczach, było uwielbione, błogosławione i wywyższone Twoje wielkie, najświętsze, czcigodne i błogosławione imię, z Jezusem Chrystusem, Synem Twoim Umiłowanym, i z Duchem Świętym.