Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966720

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Dioskora

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Anafora ta została ułożona przez patriarchę Aleksandrii Dioskora, który został potępiony przez Sobór Chalcedoński, złożony z urzędu i zesłany do Gangry, gdzie zmarł w 454 roku. W Kościołach przedchalcedońskich jest czczony jako święty. Jego anafora jest celebrowana w święto Pięćdziesiątnicy, w Boże Narodzenie, w Epifanię, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, a także w każdy siódmy dzień miesiąca - święto Trójcy Przenajświętszej oraz w święto Dioskora.

 

K.: Pan z wami wszystkimi.

L.: I z duchem twoim.

K.: Dzięki składajmy Bogu.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

K.: W górę wznieście wasze serca.

L.: Wznosimy je do Pana Boga naszego.

K.: Przed wiekami i aż na wieki jest Pan w swoim Królestwie, Pan w swojej Troistości, Pan w swojej Boskości. Zanim powstała jutrzenka i brzask dnia, zanim stały się dni i noce, zanim zostali stworzeni Aniołowie, Pan był w swoim Królestwie. Zanim zostały rozciągnięte niebiosa i zanim ukazało się oblicze suchej ziemi, zanim wyrosły rośliny, Pan był w swoim Królestwie. Przed słońcem, księżycem i gwiazdami, przed obrotami świateł, Pan był w swoim Królestwie. Zanim powstały zwierzęta które pełzają i zanim powstały ptaki które fruwają, zanim stały się bestie morza, Pan był w swoim Królestwie. Zanim został stworzony Adam na obraz i podobieństwo Jego, i zanim Adam przekroczył Jego przykazanie, Pan był w swoim Królestwie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

D.: Za błogosławionego [...].

K.: Niech słucha niebo i wsłuchuje się ziemia, niechaj drżą fundamenty gniewu piekielnego. Syn zstąpił z woli swego Ojca, zawędrował do Maryi i z Jej nieskalanej dziewiczości narodził się jako Bóg.

D.: Ci, którzy siedzą, niech powstaną.

K.: Został złożony w bydlęcym żłobie, przyjął dary swego Królestwa, płakał jak dziecko, ssał pokarm z piersi swej Matki.

D.: Patrzcie na Wschód.

K.: Żył wśród ludzi i okazał się jako człowiek, powoli wzrastał i w wieku trzydziestu lat został ochrzczony w Jordanie.

D.: Bądźmy uważni.

K.: Zupełnie jak człowiek zamieszkał na pustyni aby pościć, był kuszony przez diabła i swoją Boską mocą zwyciężył książąt ciemności.

D.: Powtórzcie.

L.: Święty, Święty, Święty Bóg Sabaoth. Doskonale pełne są niebiosa i ziemia świętości Twojej Chwały.

K.: Święty, Święty, Święty Pan w Trójcy jedyny. Będąc Królem sam okazał swoją pokorę jako sługa.

L.: Wspomnij nas, Panie, w Twoim Królestwie. Wspomnij nas, Panie, nasz Nauczycielu. Wspomnij nas, Panie, w Twoim Królestwie, jak wspomniałeś łotra po Twej prawicy, gdy wisiałeś na drzewie świętego krzyża.

K.: On, który ukształtował człowieka, wyciągnął swoje ręce na mękę, aby wyzwolić Adama z jarzma grzechu.

D.: Kapłani, wyciągnijcie wasze ręce.

K.: Tej nocy, w której Go wydano, wziął chleb w swoje święte, błogosławione i nieskalane ręce.

L.: Wierzymy. Wierzymy, że to prawda.

K.: Wejrzał na niebo ku Tobie, swemu Ojcu, dzięki czynił, błogosławił, łamał i dał swoim świętym uczniom i czystym apostołom, i powiedział im: Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało moje, które za was jest łamane na odpuszczenie grzechów.

L.: Amen. Amen. Amen. Wierzymy i wyznajemy, wielbimy Ciebie, nasz Panie i nasz Boże. Wierzymy, że to jest prawdziwe Twoje Ciało.

K.: A następnie zmieszał wodę i wino, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił, podał swoim świętym uczniom i czystym apostołom, i powiedział im: Bierzcie, pijcie, ten kielich jest moją Krwią, która za was jest wylewana jako cena odkupienia za wielu.

L.: Amen. Amen. Amen. Wierzymy i wyznajemy, wielbimy Ciebie, nasz Panie i nasz Boże. Wierzymy, że to jest prawdziwa Twoja Krew.

K.: Pochwycili Go Żydzi i poprowadzili do sądu, Jego, przed którym Zastępy Aniołów stoją w bojaźni i trwodze. Powiesili Go na drzewie i przybili Go gwoździami. Bili Jego głowę trzciną, przebili Jego bok włócznią. Nasycili Jego pragnienie żółcią zmieszaną z mirrą, a On napoił Izrael ze skały.

Nieśmiertelny umarł, umarł, aby zwyciężyć śmierć. Umarł, aby ożywić umarłych, jak im przyrzekł słowem swego Przymierza.

L.: Głosimy śmierć Twoją, Panie, i Twoje święte zmartwychwstanie; wierzymy w Twoje wniebowstąpienie i w powtórne Twoje przyjście; wielbimy Ciebie i wyznajemy Ciebie; ofiarujemy Tobie nasze modlitwy i błagania, o Panie nasz i Boże nasz.

K.: Zdjęli Go z krzyża, owinęli całunem i złożyli w nowym grobie. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wszedł tam, gdzie byli zgromadzeni Jego uczniowie i ukazał się im w Wieczerniku Syjonu. Po czterdziestu dniach, gdy wstępował do nieba, nakazał im, mówiąc: Oczekujcie Obietnicy Ojca.

I pięćdziesiątego dnia zesłał im Ducha Świętego w postaci ognia i przemawiali językami wszystkich narodów.

Tak jak na nich, ześlij tego Ducha Świętego na ten chleb i na ten kielich, aby uczynił ten chleb Ciałem Twoim Boskim, a ten kielich Krwią ożywczą Twego boku, jak Ty sam powiedziałeś: Kto będzie pożywać moje Ciało i pić moją Krew, pozostaje ze Mną, a Ja z nim.

L.: Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, przebacz nam. Panie, daruj nam.

D.: Z całego serca błagajmy Pana Boga naszego, aby dał nam największą jedność Ducha Świętego.

L.: Jak było, jest i będzie z pokolenia na pokolenie i na wieki wieków.

K.: Daj jedność całemu Twemu ludowi, aby mieli życie, odpuszczenie grzechów i oczyszczenie nieprawości na wieki wieków.

Daj nam jedność w Duchu Twoim Świętym i ulecz nas przez tę ofiarę, abyśmy żyli w Tobie przez wszystkie wieki i na wieki wieków.

Błogosławione jest imię Pańskie i błogosławiony jest, który idzie w imię Pańskie, błogosławione jest imię Jego chwały.

Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech będzie błogosławione. Ześlij na nas łaskę Ducha Świętego.