Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966508

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Według tradycji etiopskiej Pan Jezus miał przekazać tę anaforę Apostołom, gdy po Zmartwychwstaniu ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym (Dz 1, 3). Eucharystia według tej anafory jest celebrowana w święta Pańskie, w święto Góry Tabor, w dni wspomnienia konsekracji świątyń Matki Bożej w monasterze Qosquam i w Filippi oraz w święto Wniebowzięcia Bogurodzicy.

 

 

[K.: Pan z wami wszystkimi.

L.: I z duchem twoim.

K.: Dzięki składajmy Bogu.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

K.: W górę serca.

L.: Wznosimy je do Pana Boga naszego.

K.: On jest Święty, zawsze jeden Święty.

L.: Pośród nieba i ziemi.

K.: Święty, Święty, Święty Pan.

L.: Święty, Święty, Święty Pan, który był i jest zawsze na niebie i na ziemi].

K.: Dzięki składamy Tobie, Święty Boże, który udoskonalasz nasze dusze, Dawco życia naszego, niezniszczalna Skarbnico, Ojcze Syna Twego Jednorodzonego i naszego Zbawiciela, który głosi Twoją wolę, gdyż pragnąłeś, byśmy przez Ciebie zostali ocaleni. Tobie, Panie, nasze serce składa dziękczynienie.

Ty jesteś mocą Ojca i łaską narodów, prawym rozumem, mądrością zbłąkanych, lekarzem dusz, podniesieniem upadłych, naszym przyjacielem; Ty jesteś podporą sprawiedliwych, nadzieją wygnańców, portem strapionych, światłością doskonałych, Synem Boga Żywego.

Niech będzie w nas z niezbadanej Twojej łaski stałość i moc, ufność i mądrość, moc wiary nieugiętej i niezachwiana nadzieja. Udziel naszej pokorze ducha poznania, abyśmy zawsze byli Twymi prawdziwie czystymi sługami. Panie, i aby cały lud Twój sławił Ciebie.

L.: Dzięki składamy Tobie i wielbimy Ciebie.

D.: Za błogosławionego [...].

K.: Zaiste, Panie, chwalimy Ciebie i błogosławimy Ciebie, zawsze Ciebie błagamy, Panie, Ojcze wysokości, który rządzisz skarbnicami światłości, wejrzyj z nieba na Jeruzalem, Panie Mocy, Archaniołów, Potęg, Władz, Chwał, Tronów, którzy Ciebie otaczają. Panie światłości, radości, rozkoszy. Królu królów. Ojcze, który wszystko trzymasz w dłoni i wszystkim rządzisz. Zgodnie z Twoją wolą Syn Twój, Bóg nasz Jezus Jednorodzony, ukrzyżowany został za nasze nieprawości.

D.: Ci, którzy siedzą, niech powstaną.

K.: Który przez Słowo Twego umysłu wszystko uczynił i w tym Tobie dał upodobanie.

D.: Patrzcie na Wschód.

K.: I zesłałeś Go do łona Dziewicy, począł się w łonie i stał się Ciałem i został przez Ducha Świętego okazany Twoim Synem.

D.: Bądźmy uważni.

K.: Narodził się z Dziewicy, aby wypełnić Twoją wolę i nabyć Tobie lud święty.

D.: Powtórzcie.

L.: Święty, Święty, Święty Bóg Sabaoth. Doskonale pełne są niebiosa i ziemia świętości Twojej chwały.

K.: On wyciągnął swoje ręce na mękę, cierpiał, aby cierpiących ocalić i wyzwolić zmarłych, którzy w Tobie mieli nadzieję.

L.: Wspomnij nas, Panie, w Twoim Królestwie. Wspomnij nas. Panie, nasz Nauczycielu. Wspomnij nas, Panie, w Twoim Królestwie, jak wspomniałeś łotra po Twej prawicy, gdy wisiałeś na drzewie świętego krzyża.

K.: Samego siebie dobrowolnie wydał cierpieniom, aby cierpiących ocalić, pocieszyć wątpiących, odnaleźć znękanych, ożywić umarłych, zniszczyć śmierć, rozerwać więzy szatana, wypełnić wolę swego Ojca, podeptać otchłań, otworzyć bramy życia, oświecić sprawiedliwych, umocnić prawo, rozpędzić ciemności, dać wzrost dzieciom i objawić swoje zmartwychwstanie. Tej nocy, w której Go wydali.

D.: Kapłani, wyciągnijcie wasze ręce.

K.: Wziął chleb w swoje święte i błogosławione ręce, które są bez skazy.

L.: Wierzymy. Wierzymy, że to prawda.

K.: Dzięki czynił, błogosławił, uświęcił, łamał i dał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, jedzcie, ten chleb jest moim Ciałem, które za was jest łamane i wydane na odpuszczenie grzechów.

L.: Amen. Amen. Amen. Wierzymy i wyznajemy, wielbimy Ciebie, nasz Panie i nasz Boże. Wierzymy, że to jest prawdziwe Twoje Ciało.

K.: Gdy to czynić będziecie, czyńcie na moją pamiątkę.

Podobnie i kielich wina wziął po wieczerzy, zmieszał, dzięki czynił, błogosławił, uświęcił i dał swoim uczniom i powiedział im: Prawdziwie to jest moja Krew, która jest wylewana za wasze grzechy.

L.: Amen. Amen. Amen. Wierzymy i wyznajemy, wielbimy Ciebie, nasz Panie i nasz Boże. Wierzymy, że to jest prawdziwa Twoja Krew.

K.: Teraz przeto, Panie, gdy wspominamy twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie, wyznajemy Ciebie.

L.: Głosimy śmierć Twoją, Panie, i Twoje święte zmartwychwstanie; wierzymy w Twoje wniebowstąpienie i w powtórne Twoje przyjście; wielbimy Ciebie i wyznajemy Ciebie; ofiarujemy Tobie nasze modlitwy i błagania, o Panie nasz i Boże nasz.

K.: Ofiarujemy Tobie ten chleb i ten kielich, składając Tobie dziękczynienie, Jedynemu od wieczności Bogu Zbawicielowi, gdyż pozwoliłeś nam stać przed Tobą i Tobie składać ofiarę.

Przeto my. Twoi słudzy, prosimy Ciebie, Panie i błagamy Ciebie, abyś zesłał Ducha Świętego na ten chleb i na ten kielich, i uczynił je Ciałem i Krwią Pana naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, na wieki.

L.: Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, przebacz nam. Panie, daruj nam.

K.: Ofiarujemy Tobie również tę Eucharystię, wieczna Trójco: Panie Jezu Chryste; Panie-Ojcze, przed którym drżą wszystkie stworzenia i dusze do siebie powracają; Panie-Duchu Święty; Tobie ofiarujemy tę ofiarę, składamy ją Twojej świętości nie jako zwykły pokarm i napój.

Spraw, aby była dla nas nie na potępienie, ani na szydzenie nieprzyjaciół, ani na zgubę, ale aby była uleczeniem naszego ciała i umocnieniem naszej duszy.

Przeto, Panie Boże nasz, daj nam ze względu na Twoje imię, abyśmy unikali wszelkiego poznania, które nie podoba się Tobie. Przeto, Panie, daj nam, aby odstąpiły od nas wszelkie zamiary śmierci, przez Twoje imię, które poniżej zasłony przybytku zapisane jest na wysokościach. Twego imienia niechaj słucha śmierć i zgrzyta, otchłań niech dzieli się, wrogowie niech będą zdeptani, duch zatracenia niech drży, wąż ucieka, niewierny niech się oddali, a buntownik niech będzie złamany; gniew niech uspokaja się, zazdrość niech nie rozwija się, uparty niech będzie skarcony, miłośnicy złota niech zostaną rozproszeni, troska usunięta, oszust skarcony i niech zostanie zniszczony jad wszelkich stworzeń.

Daj, Panie, oczom naszego wewnętrznego serca, aby Ciebie widziały, Ciebie wysławiały, Ciebie chwaliły i pamiętając o Tobie, Tobie służyły, gdyż Ty jeden jesteś ich cząstką, Synu i Słowo Boże, któremu wszystko jest poddane.

Udoskonal tych, którzy mają łaskę objawienia; umocnij tych, którzy mają łaskę uzdrawiania; strzeż tych, którzy mocą języka wysławiają wiarę; kieruj tymi, którzy są pouczeni słowem przymierzenia; zbaw na wieczność tych, którzy pełnią Twoją wolę; nawiedź wdowy i przyjmij sieroty. Przyjmij tych, którzy zasnęli w wierze.

Nam zaś, Panie, daj cząstkę z twymi świętymi, daj nam moc, abyśmy podobali się Tobie, jak i oni spodobali się Tobie.

D.: Z całego serca błagajmy Pana Boga naszego, aby dał nam największą jedność Ducha Świętego.

L.: Jak było, jest i będzie z pokolenia na pokolenie, i na wieki wieków.

K.: Paś lud Twój w sprawiedliwości i świętości, Panie, daj nam jedność, nam, którzy będziemy spożywać Twoje świętości. Abyśmy nasycili się Duchem Świętym i mocą prawdziwej wiary, abyśmy zawsze Tobie dzięki czynili i Umiłowanemu Synowi Twojemu Jezusowi Chrystusowi, z Duchem Świętym na wieki wieków.