Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966440

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Anafora Nestoriusza

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Nestoriusz (około 383-451), patriarcha Konstantynopola, odrzucił tytuł Theotokos (Bogurodzica) i usiłował wprowadzić tytuł Chrystotokos. Wywołało to zamieszanie w Konstantynopolu i Nestoriusz w 431 r. został potępiony i pozbawiony przez Sobór Efeski urzędu. W Kościele nestoriańskim jest czczony jako święty. Zachowały się tylko nieliczne dzieła Nestoriusza, w tym jego anafora, wzorowana głównie na Anaforze Jana Chryzostoma. Anafora Nestoriusza jest celebrowana w święta: Epifanii, św. Jana Chrzciciela, Świętych Doktorów Greckich, w środę Postu Niniwitówi w Wielki Czwartek.

 

Qanona

K.: My wszyscy, tutaj i tam zgromadzeni, razem i jednakowo będziemy wyznawać, wielbić i sławić, Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

Qanona

K.: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i uczestnictwo Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

Qanona

K.: W górze na wysokościach nieba, w miejscu budzącym trwogę i chwalebnym, gdzie nie ustaje ruch skrzydeł Cherubinów, ani też Alleluja i Trishagion śpiewany przez Serafinów, tam niech będą wasze dusze.

L.: Są u Ciebie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, Królu Chwały.

Qanona

K.: Ofiara żywa i duchowa naszych pierwocin, ofiara nieskalana i przyjemna Syna naszego rodzaju, którą prorocy zapowiedzieli w swych tajemnych wypowiedziach, którą apostołowie otwarcie głosili, którą męczennicy nabyli krwią swoich karków, którą nauczyciele wyjaśnili w Kościele, którą kapłani złożyli na świętym ołtarzu, którą lewici nieśli w swych rękach, a którą ludy przyjęły na odpuszczenie swych grzechów. Za wszystkie stworzenia bez wyjątku ofiara ta jest składana Panu Bogu wszechrzeczy.

L.: Godne to i sprawiedliwe.

D.: [Godne to jest i sprawiedliwe. Pokój z nami].

(lub): Wspomnijcie Boską ekonomię, którą Chrystus nasz Zbawca wypełnił dla nas. On przez swoje Ciało zamienił nasz smutek w radość i Krwią swoją żywą skropił nasze serca. Stójcie więc godnie i módlcie się. Pokój z nami.

Kušapa

[K.: Panie, wielbię Twoją dobroć; Panie, wielbię Twoją dobroć, i składam Tobie dziękczynienie za Twoje miłosierdzie, i chociaż jestem niegodny, Ty uczyń mnie w Twej łaskawości godnym ofiarowania Tobie tego chwalebnego i boskiego misterium. Proszę Ciebie, Panie, i błagam Twoją dobroć, aby ta tajemnica była na spokój wszechświata i pokój ziemi, na utrzymanie i zachowanie Twego wiernego Kościoła, na pomyślność Twych kapłanów, na wzrost liczby Twych wiernych, i na obronę Twych sprawiedliwych, na odpuszczenie i darowanie grzechów pokutującym, na powrót zbłąkanym, na zbawienie i pomoc rodzajowi ludzkiemu i na zmazanie win wszystkich Twych sług i służebnic, którzy są w tej chwili obecnej przed Tobą, przez Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie na zawsze. Amen].

Ghanta

K.: Panie, Boże Mocny, Istniejący i Wieczny; Panie, Boże Mocny, Istniejący i Wieczny, Ojcze Wszechmogący, Ty, który wiecznie jesteś i który zawsze jesteś taki sam, godne to, stosowne i słuszne, abyśmy wyznawali Ciebie i wielbili, czcili i wywyższali we wszystkich czasach i zawsze, Ty bowiem jesteś Bogiem prawdziwym, niepojętym, nieskończonym, niezbadanym, niewidzialnym, niezłożonym, niepoznawalnym zmysłami i nieśmiertelnym, przewyższającym wszelką myśl i rozumienie wszystkich stworzeń. Ty, który wszędzie jesteś, ale nie jesteś ograniczony żadnym miejscem, Ty, i Syn Twój Jednorodzony i Duch Twój Święty.

O, Panie, daj nam słowo na otwarcie naszych ust, abyśmy ofiarowali Tobie w sercu skruszonym i w duchu pokory owoce duchowe naszych warg, którymi jest duchowa posługa.

Ty bowiem jesteś naszym Bogiem i Ojcem naszego Pana, Króla i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, naszej Nadziei, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy, przez którego otrzymaliśmy poznanie Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który pochodzi od Ciebie, Ojcze, i wywodzi się z ukrytej natury Twej Boskości; przez Niego wszystkie byty rozumne, widzialne i niewidzialne są umacniane, uświęcane i doskonalone. Tobie, i Twemu Synowi Jednorodzone-mu, i Twemu Duchowi Świętemu, oddają chwalę nieustanną i w każdym czasie, gdyż wszyscy są Twoim dziełem. Ty bowiem stworzyłeś nas z nicości i wprowadziłeś do istnienia. A kiedy potknęliśmy się, upadliśmy i zestarzeliśmy się, Ty nas znów odrodziłeś i podniosłeś na nowo, uczyniłeś Twymi i nie zaprzestałeś nawiedzać nas wszystkich z miłością, i podniosłeś nas na niebo, dałeś nam przyszłe Królestwo z Twego miłosierdzia. Za wszystkie Twoje dobrodziejstwa dla nas składamy Ci dziękczynienie, Boże Ojcze prawdziwy, i Twemu Synowi Jednorodzonemu Jezusowi Chrystusowi i Twemu Duchowi Świętemu, wielbimy Ciebie za wszystkie Twoje łaski, których nam udzielileś, za te, które znamy i za te, których nie znamy, ukryte i jawne.

Składamy też Tobie dziękczynienie za to posługiwanie i prosimy, abyś je przyjął z naszych rąk. Któż może opowiedzieć cuda Twojej potęgi i wypowiedzieć całą Twoją chwałę? Gdyby nawet wszystkie stworzenia były jednymi ustami i jednym językiem, nie mogłyby opowiedzieć Twojej wielkości, Panie. Gdyby nawet wszystkie stworzenia były jednymi ustami i jednym językiem, nie mogłyby opowiedzieć Twojej wielkości, Panie.

[L.: Amen. Pobłogosław, ojcze].

 

Qanona

K.: Albowiem przed Twoją Trójcą, Panie, stoją tysiące i miriady Aniołów i Archaniołów, którzy wszyscy razem latają i szybują bez przerwy i zawsze, i wielbiąc Ciebie głośno śpiewają Alleluja, a także głoszą jeden do drugiego: Święty.

Qaddiš

L.: Święty, Święty, [Święty Pan, Bóg potężny. Niebiosa i ziemie pełne są Twojej chwały. Hosanna na wysokościach. Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przyszedł i który przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach].

Kušapa

[K.: Proszę Ciebie, Panie Wszechmogący, proszę Ciebie, ja, Twój grzeszny, nędzny i niegodny sługa, proszę Ciebie o twoje nieskończone miłosierdzie dla mnie grzesznego, dla mych słabości, abyś przebaczył mi moje błędy i moje grzechy; abyś przyjął tę żywą i świętą ofiarę z mych nędznych rąk za mnie i za Twój lud tutaj obecny, który oczekuje Twego zbawienia, oczyszczenia, uleczenia, pomocy i zmiłowania, aby Twoje miłosierdzie było z nami, Panie, a ponieważ Twoje Ciało i Twoja Krew Najświętsza łączą się z ciałami i duszami Twych sług, aby je oczyścić ze wszystkich zmaz grzechu, aby nas wyrwać ze wszystkich oszustw i złości wroga naszego rodzaju ludzkiego, napełnij nas prawdą wiary i jasnym poznaniem planu naszego zbawienia, z miłości doskonałej Twego majestatu i z dobrej Twej łaski. Przyjmij tę posługę, którą Tobie ofiarujemy, wszyscy wszędzie i jedną duszą i jednym duchem, abyśmy byli godni spełniać Twoją wolę w prawdziwej wierze i doskonałej miłości oraz oddawali chwałę Twemu majestatowi za wszystkie Twoje niezliczone łaski względem nas].

Ghanta

K.: I my także, o dobry Panie, Boże Ojcze miłosierny, wraz z tymi mocami niebios wołamy i mówimy: zaprawdę Ty jesteś Święty, słusznie godzien chwały i wywyższony, gdyż Ty uczyniłeś Twych czcicieli na ziemi podobnymi tym, którzy wielbią Ciebie w niebiosach.

Święty jest także Syn Twój Jednorodzony, Pan nasz Jezus Chrystus, z Duchem Świętym, który jest z Tobą współwieczny, który jest Tobie współistotny, i jest Stwórcą wszystkich stworzeń.

Błogosławimy, Panie, Boga Słowo, Syna ukrytego, który pochodzi z Twego łona, który chociaż był podobny Tobie, był Twoją światłością i obrazem Twojej istoty, nie poczytał za grabież swej równości z Tobą, ale uniżył samego siebie i stał się podobnym słudze, człowiekiem doskonałym, złożonym z duszy rozumnej, zdolnej do nieśmiertelności, i z ludzkiego śmiertelnego ciała. On połączył i zjednoczył je ze sobą w chwale, mocy i godności, z natury podlegające cierpieniu. On został ukształtowany przez moc Ducha Świętego dla zbawienia wszystkich. On narodził się z niewiasty. On był poddany Prawu, aby wykupić tych wszystkich, którzy byli pod Prawem, i aby dać życie tym wszystkim, którzy umarli w Adamie. On zabił grzech w swoim ciele i obalił Prawo przykazań przez swoje przykazania. On otworzył oczy naszych umysłów, którzy byliśmy ślepi, On wytyczył dla nas drogę zbawienia. On nas oświecił światłością poznania Bożego, i tym, którzy Go przyjęli, dał moc stania się dziećmi Boga. On nas obmył i oczyścił przez chrzest wody świętej i uświęcił nas swoją łaską przez dar Ducha Świętego. I tych, którzy są pogrzebani z Nim przez chrzest, wskrzesił i podniósł, i umieścił na niebie, według swojej obietnicy. On umiłował tych, którzy byli na świecie, i umiłował ich do końca. On stał się okupem wymiennym za grzechy naszego rodzaju, za życie wszystkich i dla wszystkich wydał się na śmierć, która królowała nad nami i w mocy której byliśmy, zaprzedani jej w niewolę przez nasze grzechy, a On przez swoją najdroższą Krew wykupił nas i zbawił.

On zstąpił do otchłani i rozerwał więzy pożerającej śmierci. A ponieważ nie było możliwym, aby przez śmierć był zatrzymany w otchłani, On, początek naszego zbawienia, zmartwychwstał trzeciego dnia i stał się pierwszym zmartwychwstałym, aby być pierwszym we wszystkim. On wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Twego majestatu, o Boże. On nam pozostawił pamiątkę naszego zbawienia, którą jest to misterium ofiarowane Tobie.

Gdy nadszedł czas, kiedy On miał cierpieć i zbliżyć się do śmierci, w nocy, kiedy został wydany za życie świata, po odprawieniu Paschy ze swoimi uczniami, według prawa Mojżesza, On ustanowił swoją własną Paschę przed swoją śmiercią, tę Paschę, którą wspominamy według Jego nakazu, aż się objawi z niebios. Naszą Paschą jest bowiem On, który za nas został zabity na ofiarę.

Po spożyciu wieczorem Paschy według prawa Mojżesza, wziął chleb w swoje święte ręce, bez skazy i bez zmazy, pobłogosławił, połamał, skosztował i dał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest moje Ciało, które jest łamane za was na odpuszczenie grzechów.

[D.: Amen].

K.: Podobnie napełnił kielich winem i wodą, pobłogosławił, dzięki złożył, skosztował, dał swoim uczniom i powiedział: Bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest moja Krew Nowego Przymierza, która jest wylewana na odpuszczenie grzechów.

[D.: Amen].

K.: Tak czyńcie na moją pamiątkę, aż przyjdę. Przeto za każdym razem, gdy będziecie spożywać ten chleb i pić z tego kielicha, śmierć moją będziecie głosić, aż do mego przyjścia. Dla każdego przeto, kto zbliży się z prawdziwą wiarą i przyjmie to, Panie, niech będzie na łaskę za winy i na odpuszczenie grzechów, ku nadziei i na zmartwychwstanie, i ku nowemu życiu w Królestwie Niebieskim. [I ku nowemu życiu w Królestwie Niebieskim.

L.: Amen. Pobłogosław, ojcze].

Qanona

K.: Chwałę, cześć, dziękczynienie i uwielbienie będziemy oddawać Tobie, Ojcze ukryty, i Twemu Synowi, Dziecięciu Chwały, i Twemu Duchowi żyjącemu, Świętemu i Ożywiającemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.

D.: Módlmy się. Pokój z nami.

(lub): Oświeconym okiem poznania i oczyszczoną myślą posłuszeństwa spójrzcie na łagodność, skromność i posłuszeństwo Chrystusa, naszego Zbawiciela. Spójrzmy szczególnie i przypatrzmy się Jednorodzonemu Synowi Ojca, który został poprowadzony na wielką mękę krzyżową. Módlmy się. Pokój z nami.

Kušapa

K.: O, Panie, Boże łaskawy, miłosierny i współczujący; O, Panie, Boże łaskawy, miłosierny i współczujący, oto teraz zaczynam mówić do Ciebie, ja, pył i proch, proszę Cię, ja, Twój grzeszny sługa, słaby i błądzący, winien od poczęcia, nie znający Ciebie od urodzenia, nędzny od łona mojej matki.

Proszę Ciebie, Panie, zmiłuj się nade mną z Twego miłosierdzia, wyprowadź mnie z morza występków przez Twoją łaskawość. Wyprowadź mnie z otchłani mych grzechów przez Twoją dobroć, ulecz rany moich błędów i moich grzechów, Ty, który jesteś pokrzepicielem i uzdrowicielem. Daj mi łaskę, abym otworzył usta przed Tobą, i uczyń mnie godnym mocy mówienia do Ciebie, daj mi moc błagania Ciebie o odpuszczenie mych grzechów, o łaskę dla występków, oczyszczenie i zmazanie moich własnych błędów i błędów wszystkich grzeszników, moich bliskich i przyjaciół, abym prosił Ciebie o to, co przystoi Twej Boskości i o co prosić należy, gdyż Ty masz skarbiec niewyczerpany. Nieustannie składane są przed Tobą różne prośby i zgodnie z nimi rozdzielasz obfite i niezliczone dary. O, Dobry i Cierpliwy, nie gniewaj się na mnie, albowiem nie mam takiej pewności siebie przed Tobą, abym mógł z ufnością przemawiać przed Twoim majestatem, lecz przyjmij mnie, abym się na to odważył, gdyż imię Twoje zostało wezwane nade mną.

Przyjmij tę ofiarę z mych grzesznych rąk za Twój lud i owce Twego pastwiska, z tego powodu składam dzięki Twemu imieniu i wielbię Twój majestat, teraz i zawsze, i na wielki wieków.

Ghanta

K.: My także, Panie Potężny, Boże Ojcze; my także, Panie Potężny, Boże Ojcze, wspominamy to zbawienie, które dokonało się z naszego powodu, a przede wszystkim wierzymy w Ciebie, wyznajemy Ciebie Boże, Ojcze prawdziwy, a także Twego Syna Jednorodzonego i wiecznego, zrodzonego z Twojej Boskości i wyznajemy Jego równość z Tobą. Przyzywamy także Jego cudowny plan, który został dokonany przez nasze człowieczeństwo i wykonany dla naszego zbawienia: [narodzenie i chrzest], krzyż, cierpienie, śmierć, grób, zmartwychwstanie trzeciego dnia, wniebowstąpienie, zasiadanie po prawicy i chwalebne powtórne przyjście do nas naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy będzie sądził żywych i umarłych i odda każdemu według jego uczynków.

Również wyznajemy Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który jest z istoty chwalebnej Twojej Boskości i który pochodzi od Ciebie, Ojcze, i razem z Tobą i z Synem Twoim Jednorodzonym jednakowo jest wielbiony, wysławiany i wywyższany przez wszystkich.

Ofiarujemy Tobie tę ofiarę żywą, świętą, chwalebną, budzącą lęk, wspaniałą i bezkrwawą, za wszystkie stworzenia, za święty Kościół apostolski i powszechny, który rozciąga się od krańców do krańców ziemi, abyś go ustrzegł od wszelkiego zamieszania, wszelkiej szkody i od wszelkiego zgorszenia.

[Tak], Panie Boże nasz; [tak], Panie Boże nasz, zachowaj święty Kościół, aby nie było w nim zmazy, plamy, ani rysy, ani nic podobnego. Ty sam bowiem powiedziałeś przez pośrednictwo Syna Twego Umiłowanego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, że bramy otchłani go nie zwyciężą.

Za wszystkich naszych ojców, [za katolikosa i patriarchę N., za metropolitę naszego N. i za wszystkich] biskupów, którzy wszędzie głoszą słowo prawdziwej wiary, za wszystkich kapłanów, którzy spełniają przed Tobą posługę kapłańską w wierze, sprawiedliwości i świętości prawdy.

Za wszystkich diakonów, którzy sprawują misterium wiary z czystym sumieniem, i za całe zgromadzenie Twego ludu uświęconego i oczyszczonego, który tutaj i wszędzie jest obecny.

Za wszystkich tych, którzy świadomie albo nieświadomie zgrzeszyli i zawinili wobec Ciebie.

I za Twego nędznego sługę; za Twego nędznego sługę, którego Ty uczyniłeś godnym, z Twojej dobroci, aby składał przed Tobą tę ofiarę.

Za wszystkich tych, którzy chwalebnie wzbogacają Twój święty Kościół czynami sprawiedliwości, za tych, którzy dają ubogim jałmużny, za wiernych królów i za stałość królestw, za władze [doczesne] tego świata, prosimy Ciebie, Panie, i modlimy się, abyś umocnił w nich bojaźń Twoją i abyś zakorzenił w nich Twoją prawdę, abyś poddał im wszystkie pogańskie narody.

Prosimy Twą Boskość, Panie, abyś przerwał wojny na całej ziemi i rozproszył narody, które pragną wojny, abyśmy mieli pokój i spokój w umiarkowaniu i bojaźni Bożej.

Za owoce ziemi i warunki atmosferyczne, abyś pobłogosławił krąg roku Twoją łaską (trzy razy).

Za ten kraj i wszystkich jego mieszkańców, i wszystkich podróżnych, za wszystkie kraje i ich mieszkańców, abyś zmiłował się nad nimi, abyś im błogosławił, strzegł ich i wspierał Twoim miłosierdziem.

Za tych wszystkich, którzy są w drodze, na morzu i na lądzie, za wszystkich tych, którzy są w więzach, którzy są prześladowani i znajdują się w niebezpieczeństwie, w trudnościach dla Twego świętego imienia, za wszystkich tych, którzy są w niewoli, którzy cierpią i są torturowani w więzieniach, za tych wszystkich, którzy są rzuceni na dalekie wyspy, na długotrwałą karę i za wszystkich braci naszych, którzy są w niewoli.

Prosimy także, Ciebie, Panie, abyś pomógł tym wszystkim, którzy są chorzy i ciężko udręczeni z powodu cierpień.

Błagamy, też, Panie, o Twe miłosierdzie dla wszystkich naszych wrogów, tych, którzy nas nienawidzą, i tych wszystkich, którzy zamierzają uczynić nam zło, nie po to, abyś nas pomścił a ich potępił, Panie, Boże Potężny, ale abyś zmiłował się nad nimi, przebaczył im grzechy i dał im zbawienie, albowiem Ty pragniesz, aby wszyscy ludzie żyli i doszli do poznania prawdy. Ty bowiem przez pośrednictwo Syna Twego Umiłowanego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, poleciłeś nam modlić się za naszych wrogów, za tych, którzy nas nienawidzą, i za tych, którzy nas zsyłają w swojej tyranii. Modlić się za naszych wrogów, za tych, którzy pełnią nad nami władzę przemocą i niesprawiedliwie.

L:. Amen. [Pobłogosław, ojcze].

Quanona

K.: A teraz, Panie, daruj, odpuść, usuń przebacz wszystko, czego się dopuściliśmy jako śmiertelni ludzie i w czym zgrzeszyliśmy, o Dobry, który rządzisz wszystkim przez Twoje miłosierdzie, abyśmy w zgodzie wzajemnej oddawali Tobie chwałę, cześć, dziękczynienie i uwielbienie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L:. Amen.

D.: Módlmy się w pokoju. Pokój z nami.

Ch.: Wznieście wasz wzrok na wysokości i kontemplujcie umysłami serc waszych, módlcie się i rozważajcie o tym, co dokonuje się w tym momencie, gdy Serafini trwają w trwodze przed tronem chwały Chrystusa i wszyscy razem wielkim głosem bez przerwy głoszą i śpiewają chwałę oraz wołają radośnie przy ofiarowanym Ciele i kielichu Krwi zmieszanej z wodą, a kapłan modli się, błaga i prosi o miłosierdzie dla całego świata, aż do końca. Módlcie się w myślach waszych. Pokój z nami.

Kušapa

K.: Chwała Tobie, Panie nasz Jezu Chryste, gdyż przez twoje miłosierdzie zaliczyłeś mnie do grona Twych kapłanów. Chwała Tobie, Panie, gdyż dałeś mi miejsce wśród Twych prezbiterów. Chwała Tobie, Panie, gdyż dałeś mi miejsce w zgromadzeniu Twych świętych. Chwała Tobie, Panie, gdyż pozwalasz mi stać w Twojej obecności i orędować w tym momencie za Twój lud.

Chwała Tobie, Panie, że ufnie zechciałeś, abym był pośrednikiem w sprawie Twojego ludu i żebym trwał ustawicznie przy twoim najobfitszym miłosierdziu.

Zmiłuj się, Panie, nad Twym ludem, który znajduje się w Twojej obecności i oczekuje Twego miłosierdzia, wejrzyj na zbłąkane owce, które zginęły z Twojej owczarni, przebacz grzesznikom, którzy przekroczyli przykazania Twojego prawa.

Zmiłuj się nad całym stworzeniem Twoim w obfitości Twego miłosierdzia, przebacz grzesznikom przez Twoją łaskawość, pojednaj ze sobą błądzących, przez Twe współczucie przyprowadź zbłąkanych do Twojej owczarni, zgromadź rozproszonych do Twej wspólnoty, ze względu na Twoją dobroć ulżyj tym, którzy cierpią, udziel z Twego miłosierdzia spokoju zgnębionym, oddaj tym, którzy dają jałmużny w Twoim imieniu, pomóż tym, którzy idą drogą prawdy ufni w Twoją obietnicę, wskrześ umarłych, którzy zasnęli w Twojej nadziei, i przez łaskę Twoją daj im miejsce po Twojej prawicy i daj im radować się dobrami niebieskimi w Twoim Królestwie, ze wszystkimi sprawiedliwymi i prawymi, którzy od początku spodobali się Tobie.

Ludowi Twemu, który jest tutaj zgromadzony w Twoje imię, i który teraz stoi przed Tobą, odpuść winy, daruj błędy, oczyść plamy, przebacz grzechy, uzdrów słabości, ulecz choroby, powstrzymaj jego wrogów, rozprosz tych, którzy go nienawidzą, usuń jego błędy, oczyść plamy, obmyj rany, wypełnij potrzeby, nawróć z drogi zguby, przywróć do życia, oświeć jego ciemności, podnieś z poniżenia, wzbogać jego ubóstwo, zmniejsz jego cierpienie i przyjmij korną modlitwę, którą ja grzeszny za niego zanoszę.

Także do mnie, Twego sługi grzesznego i pełnego win, którego przez łaskę Twoją doprowadziłeś dzisiaj do pochylenia się teraz przed Tobą, przyjdź i wspomóż mnie, strzeż mego zbawienia, podnieś mnie z poniżenia, usuń moją nędzę, daruj mi grzesznemu, napraw moje błędy, wysłuchaj mojej modlitwy, przyjmij moje błaganie, pozwól mi iść Twoimi ścieżkami, pozwól mi dojść do Twojej obietnicy i stać się uczestnikiem Twoich tajemnic, postaw mnie wśród tych, którzy znajdują się po Twojej prawicy w świetle szczęśliwości Twoich; spraw, abym spoczął w domu Twoich rozkoszy wraz z domownikami Twoimi i uczyń mnie godnym, abym stanął z ufnością przed tronem Twojej chwały ze wszystkimi świętymi Twoimi. Rozlej na mnie grzesznego dar Twego miłosierdzia, poprzez wstawiennictwo modlitw istot cielesnych tej ziemi, którzy wielbią Ciebie, i poprzez błaganie duchów niebieskich, którzy są nad firmamentem i wielbią Ciebie, to znaczy Cherubinów, Serafinów Twoich i Aniołów światłości, którzy głoszą twoją świętość. Amen.

Ghanta

K.: Panie, Boże Ojcze Wszechmogący, błagamy Ciebie, błagamy Ciebie, błogosławimy Ciebie i wielbimy Ciebie. Nawróć zbłąkanych, oświeć tych, którzy znajdują się w ciemnościach, podtrzymuj słabych, podnieś upadłych, umocnij stojących, i daj im to, co stosowne i potrzebne, przez Twoje miłosierdzie.

Prosimy Ciebie, Panie, i błagamy, abyś przy tej ofierze pamiętał o ojcach, patriarchach, prorokach, apostołach, męczennikach, wyznawcach, biskupach, nauczycielach, kapłanach i diakonach oraz o wszystkich dawnych uczestnikach naszego posługiwania, którzy odeszli z tego świata, i o wszystkich naszych braciach w Chrystusie, i o wszystkich, którzy odeszli z tego świata w prawdziwej wierze, a których imiona Ty znasz. Zmaż i daruj im grzechy i zniewagi wobec Ciebie-gdyż ludzie skłonni są do zła i namiętności-przez wstawiennictwo i błaganie tych wszystkich, którzy spodobali się Tobie. Wejrzyj na nas, zmiłuj się nad nami i nad wszystkimi Twymi sługami i służebnicami, którzy stoją przed Twoim świętym ołtarzem i uczyń nas wszystkich godnymi uczestniczenia w dziedzictwie, które Twoi święci mają w światłości.

Pozwól nam, Panie, żyć w obfitej miłości i z czystym sumieniem przed Tobą w tym wieku naszego pielgrzymowania, gdy nabywamy dobrej znajomości prawdy wiary w Ciebie i uczestniczymy w Twoich budzących lęk, świętych i Boskich misteriach.

Abyśmy, kiedy staniemy przed budzącym lęk Tronem Twego majestatu, nie zostali zawstydzeni i potępieni.

I jak na tym świecie uczyniłeś nas godnymi sprawowania Twych budzących lęk, świętych, ożywiających i Boskich tajemnic, tak w przyszłym daj nam, abyśmy z odsłoniętym obliczem mieli udział we wszystkich dobrach nieprzemijających i nieskończonych.

A skoro Ty dasz koniec wszystkiemu, co posiadamy tutaj jakby w zwierciadle i symbolicznie, obyśmy posiadali Święte świętych w niebie.

Nas, Twoje sługi nędzne, tchórzliwe i słabe, nas, którzy byliśmy daleko od Ciebie, Ty przez Twoje wielkie miłosierdzie uczyniłeś godnymi znalezienia się w Twej obecności, abyśmy wypełnili to budzące lęk i chwalebne posługiwanie. Błagamy przeto wszyscy Twą pełną chwały Boskość, która odnawia wszystkie stworzenia.

D.: Pozostańcie w modlitwie, spokoju i bojaźni. Pokój z nami.

(lub): Jakże czcigodna jest ta godzina i budząca trwogę, ten moment, gdy kapłan przywołuje Ducha i gdy Duch zstępuje z nieba, wypełniając wolę Ojca i uświęca tę niebieską Eucharystię, którą jest Ciało i Krew Chrystusa naszego Zbawiciela, na odpuszczenie win, na darowanie grzechów tym, którzy je przyjmują. Trwajcie w modlitwie, w spokoju, bojaźni, drżeniu i trwodze. Pokój z nami.

K.: I niechaj przyjdzie, Panie, łaska Ducha Świętego, niech zstąpi i spocznie na tej ofierze, którą składamy przed Tobą, niech ją uświęci i uczyni ten chleb i ten kielich Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa; skoro je przemieniasz i uświęcasz przez działanie Ducha Świętego, oby przyjęcie tych misteriów chwalebnych i świętych było dla wszystkich, którzy je przyjmują, rękojmią życia wiecznego, na wskrzeszenie umarłych, na oczyszczenie ciał i dusz, na oświecenie umysłów, na ufność w Tobie i na zbawienie wieczne, o którym nam mówiłeś przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy wszyscy byli w jedności w związku miłości i pokoju, abyśmy byli jednym ciałem i jednym duchem, tak, jak zostaliśmy powołani do jednej nadziei naszego wezwania. A także, aby nikt nie spożywał i nie pił ku potępieniu swego ciała i swojej duszy, aby nie były one powodem cierpień i chorób z powodu grzechów, ponieważ spożywali ten chleb i pili z tego kielicha nie będąc godnymi, ale aby wzrastali i umacniali się w tym wszystkim, co podoba się Tobie. Abyśmy z czystym sumieniem byli godni uczestnictwa w Ciele i Krwi Twojego Chrystusa. Abyśmy z czystym sumieniem byli godni uczestnictwa w Ciele i Krwi Twojego Chrystusa.

[L.: Amen. Pobłogosław, ojcze].

Qanona

K.: A kiedy staniemy przed budzącym grozę i chwalebnym Trybunałem, przed Tronem Twego majestatu, obyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę oraz uczestniczyli w radości z tymi wszystkimi, którzy od wieków spodobali się Tobie przez łaskę i miłosierdzie Syna Twego Jednorodzonego, z którym, Panie, przy-należy Tobie chwała, cześć, moc i wywyższenie, a także z Duchem Twoim Żywym, Świętym i Ożywiającym, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

L.: Amen.