Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10855279

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

OBRZĘD POJEDNANIA WIELU PENITENTÓW Z INDYWIDUALNĄ SPOWIEDZIĄ I ROZGRZESZENIEM

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

ROZDZIAŁ II 

OBRZĘD POJEDNANIA WIELU PENITENTÓW
Z INDYWIDUALNĄ SPOWIEDZIĄ
I ROZGRZESZENIEM

 

OBRZĘDY WSTĘPNE

 

ŚPIEW

49.       Po zgromadzeniu się wiernych, gdy kapłan wchodzi do kościoła, śpiewa się, jeżeli to możliwe, psalm, antyfonę lub inną stosowną pieśń, np.:

A.

Wysłuchaj nas, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość. Spójrz na nas w ogromie swego miłosierdzia.       → 50

 

B.         Albo:

Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli pomoc w łasce Bożej.     → 50

 

POZDROWIENIE

50.       Po zakończeniu śpiewu kapłan pozdrawia obecnych mówiąc:

A.

Łaska wam, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

W. I z duchem twoim.     → 51

 

B.         Albo.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i w swojej krwi obmył z naszych grzechów.

W. Jemu chwała na wieki. Amen.     → 51

 

C.         Albo:

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, który siebie samego wydał za nasze grzechy.

W. Jemu chwała na wieki. Amen.       → 51

 

D.        Albo:

Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Jego Syna, niech będą z wami w prawdzie i miłości.

W. Amen.    → 51

 

E.         Albo:

Bracia, niech Bóg otworzy wasze serca na swoje Prawo i obdarzy was pokojem, niech wysłucha waszej modlitwy i oka-że wam miłosierdzie.

W. Amen.    → 51

Można również użyć pozdrowienia z obrzędów wstępnych Mszy św.

Następnie kapłan lub asystujący krótko poucza zebranych o znaczeniu i myśli przewodniej obrzędu, a także o porządku, jaki należy zachować.

 

MODLITWA

51.       Kapłan zachęca wszystkich do modlitwy tymi lub podobnymi słowami:

Módlmy się, aby Bóg, który nas wzywa do nawrócenia, udzielił nam łaski prawdziwej i owocnej pokuty.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Po czym kapłan odmawia modlitwę:

 

A.

Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie, mogli zaznać pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.    → 52

 

B.         Albo:

Udziel nam, Boże, swojego Ducha, niech On oczyści nas przez pokutę i przemieni w żywą ofiarę dla Ciebie, abyśmy przez Niego ożywieni, mogli Cię wyznawać i wielbić na każdym miejscu, bo jesteś pełen chwały i miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.    → 52

Inne teksty do wyboru nry 91 – 94.

 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

 

52.       Następuje liturgia słowa. Jeżeli jest więcej czytań, między nimi wykonuje się psalm, odpowiednią pieśń albo zachowuje się chwilę milczenia, aby uczest-nicy mogli lepiej zrozumieć i ochotnym sercem przyjąć słowo Boże. Jeżeli jest tylko jedno czytanie, wypada, aby wzięto je z Ewangelii.

 

A. PIERWSZY WZÓR

 Wypełnieniem Prawa jest miłość.

 

PIERWSZE CZYTANIE   Pwt 5,1-3.6-7.11-12.16-21;6,4-6

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca.

 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. Nie zawarł Bóg tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy.

Bóg mówił: „Jam jest twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie będziesz brał imienia twego Boga, bo nie dozwoli Bóg, by pozostał bezkarny ten, kto bie-rze Jego imię. Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Bóg.

Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał twój Bóg, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje twój Bóg. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. Będziesz miłował twojego Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY   Ps 25[24],4-5.6-7bc.8-9

Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

4     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
       naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
5     Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
       Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

6     Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
       na swoją miłość, która trwa od wieków.
7     Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, *
       ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

8     Dobry jest Pan i prawy, *
       dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
9     Pomaga pokornym czynić dobrze,*
       uczy pokornych dróg swoich.

Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

 

DRUGIE CZYTANIE   Ef 5,1-14

Postępujcie drogą miłości, jak Chrystus nas umiłował.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia: Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym Gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.

Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego.

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.

Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   J 8,12

Aklamacja:     Chwała Tobie, Królu wieków.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

EWANGELIA  Mt 22, 34-40

Największe przykazanie.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i prorocy”.

Oto słowo Pańskie.

 

Albo:

 

EWANGELIA  J 13,34-35;15,10-13

Nowe przykazanie.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak, jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajem-nie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Oto słowo Pańskie.

 

B. DRUGI WZÓR

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu.

 

PIERWSZE CZYTANIE   Iz 1,10-18

Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym.

 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.

Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy, daj po-słuch prawu naszego Boga, ludu Gomory:

Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe mi jest kadzidło, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. – Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.

Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja was nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY       Ps 51 [50],3-4.8-9.12-13.14 i 17 (R.: por. 19)

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Boże.

3     Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej; *
       w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
4    Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
       i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Boże.

8     A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
       naucz mnie tajemnic mądrości.
9    Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
       obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Boże.

12   Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
       i odnów we mnie moc ducha.
13  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
       i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Boże.

14  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
       i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
17   Panie, otwórz wargi moje,*
       a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE   Ef 4,23-32

Odnówcie się duchem.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia: Macie odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Mt 11,28

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

 

EWANGELIA   Mt 5,1-12

Błogosławieni ubodzy w duchu.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiędą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mojego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

 

Oto słowo Pańskie.

Inne teksty do wyboru nry 95-195.

 

HOMILIA

53.       Następuje homilia, która wychodząc z tekstu czytań, powinna doprowadzić penitentów do rachunku sumienia i do odnowy życia.

 

RACHUNEK SUMIENIA

54.       Należy zachować przez jakiś czas milczenie, aby wierni mogli zrobić rachunek sumienia i wzbudzić szczery żal za grzechy.

Kapłan, diakon albo posługujący może dopomóc wiernym podsuwając krótkie wezwania lub modlitwę litanijną odpowiednią do ich stanu, wieku itp.

 

OBRZĘD POJEDNANIA

 

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

55.       Na wezwanie diakona lub posługującego wszyscy klękają lub pochylają się i odmawiają formułę spowiedzi powszechnej (np. Spowiadam się...).

Następnie stojąc odmawiają odpowiednią modlitwę litanijną lub śpiewają stosowną pieśń. Na końcu dodaje się modlitwę Pańską, której nigdy nie należy opuszczać.

A. PIERWSZY WZÓR

Diakon lub posługujący:

Bracia i siostry, wyznajmy nasze grzechy i módlmy się jedni za drugich, abyśmy otrzymali przebaczenie.

Wszyscy razem mówią:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:

bijąc się w piersi mówią:

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Dalej mówią:

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

Diakon lub posługujący:

Błagajmy pokornie miłosiernego Boga, który oczyszcza serca i uwalnia pokutujących od więzów grzechu, aby udzielił przebaczenia winnym i uleczył ich duchowe słabości.

Wołajmy do Niego:

Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyś nam dał łaskę prawdziwej pokuty.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyś nam, swoim sługom, udzielił przebaczenia i darował karę za grzechy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, aby wszyscy, którzy po chrzcie splamili się zmazą grzechu, wrócili do pierwotnej niewinności.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, aby odzyskawszy nadzieję wiecznej chwały, zbliżyli się na nowo do świętego ołtarza.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyśmy podtrzymywani przez Twoje sakramenty, zawsze byli zjednoczeni z Chrystusem.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyśmy odnowieni przez Twoje miłosierdzie, byli wśród świata świadkami Twojej miłości.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyśmy wiernie wypełniali Twoje przykazania, a w przyszłości posiedli życie bez końca.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

Diakon lub posługujący:

Błagajmy Boga, naszego Ojca, słowami, których nauczył nas Chrystus, aby odpuścił nam grzechy i uwolnił nas od wszelkiego zła.

Wszyscy:

Ojcze nasz.

Kapłan kończy:

Boże, przyjdź z pomocą swoim sługom, aby ci, którzy uznają się za grzeszników, uwolnieni przez Kościół od wszelkiego grzechu, mogli składać dziękczynienie w oczyszczonym sercu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

B. DRUGI WZÓR

 

Diakon lub posługujący:

Ufając dobroci Boga, naszego Ojca, wyznajmy nasze grzechy, abyśmy doznali Jego miłosierdzia.

Wszyscy mówią razem:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu.

Diakon lub posługujący:

Pokornie błagajmy naszego Zbawiciela, który jest sprawiedliwym orędownikiem u Ojca, aby odpuścił nam grzechy i oczyścił nas z wszelkiej nieprawości.

Chryste, który zostałeś posłany, aby głosić Dobrą Nowinę ubogim i uzdrawiać skruszonych w sercu.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który odpuściłeś grzesznicy, bo ona bardzo Ciebie umiłowała.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który nie unikałeś obcowania z celnikami i grzesznikami. 

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który zagubioną owieczkę wniosłeś na ramionach do owczarni.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który nie ,potępiłeś cudzołożnicy, lecz sprawiłeś, że odeszła w pokoju.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który celnika Zacheusza wezwałeś do nawrócenia i do nowego życia.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który obiecałeś raj skruszonemu łotrowi.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca i zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami.

W.       Bądź miłościw mnie, grzesznemu.

lub:     Zmiłuj się nad nami.

 

Diakon lub posługujący:

A teraz, tak jak sam Chrystus nam polecił, wspólnie błagajmy Boga Ojca, aby nam odpuścił nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Wszyscy:

Ojcze nasz.

Kapłan kończy modlitwą:

Boże, Ty w swoich sakramentach przygotowałeś odpowiednie łaski dla nas, słabych ludzi; spraw, abyśmy z radością przyjęli owoce odkupienia i przy ich pomocy prowadzili chrześcijańskie życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen. 

Inne teksty do wyboru nry 196-203.

 

INDYWIDUALNA SPOWIEDŹ I ROZGRZESZENIE

56.       Teraz penitenci podchodzą do kapłanów zasiadających w konfesjonałach. Każdy z osobna wyznaje swoje grzechy i po przyjęciu pokuty sakramentalnej otrzymuje rozgrzeszenie. Gdy penitent wyzna grzechy, kapłan w razie potrzeby udziela mu upomnienia i zachęty. Następnie opuściwszy wszystko, co zwykło się czynić przy pojednaniu jednego penitenta, kapłan wyciąga prawą rękę w kie-runku penitenta i udziela mu rozgrzeszenia mówiąc:

Bóg, Ojciec miłosierdzia,
który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Penitent odpowiada:

Amen.

 

UWIELBIENIE BOGA ZA JEGO MIŁOSIERDZIE

57.       Po spowiedzi wszystkich penitentów kapłan, który przewodniczy obrzędom, otoczony przez pozostałych kapłanów, wzywa do dziękczynnej modlitwy i zachęca do dobrych uczynków, przez które uwidacznia się łaska pokuty tak w życiu jednostek, jak i całej społeczności. Wszyscy razem śpiewają psalm lub hymn, albo odmawiają modlitwę litanijną na cześć Bożej potęgi i miłosierdzia. Np. Kantyk Najświętszej Maryi Panny, Psalm 136 [135],1-9.13-14.2526.

Inne teksty do wyboru nry 204-214.

 

KOŃCOWA MODLITWA DZIĘKCZYNNA

58.       Po pieśni pochwalnej lub modlitwie litanijnej kapłan kończy obrzęd modlitwą:

A.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w cudowny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz darzysz go ojcowską miłością. Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby swoją męką zwyciężył grzech i śmierć, a zmartwychwstaniem przywrócił nam życie i radość. Ty zesłałeś do naszych serc Ducha Świętego, abyśmy byli Twoimi synami i dziedzicami. Ty nas zawsze odnawiasz przez sakramenty zbawienia, abyśmy uwolnieni z niewoli grzechu, stali się po-dobni do umiłowanego Twojego Syna.

Dziękujemy Ci za cuda Twojego miłosierdzia i wraz z całym Kościołem wychwalamy Ciebie, śpiewając Tobie pieśń nową słowem, sercem i uczynkiem. Tobie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki.

Wszyscy: Amen.   → 59

 

B.         Albo:

Ojcze Święty, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pa-na naszego.

Wszyscy: Amen.     → 59

Inne teksty do wyboru nry 215-219.

 

OBRZĘD KOŃCOWY

 

59.       Kapłan błogosławi wszystkich mówiąc:

Pan niech kieruje waszymi sercami w miłości Bożej i cierpliwości Chrystusa.

Wszyscy: Amen.

Abyście mogli rozwijać nowe życie i podobać się we wszystkim Bogu.

Wszyscy: Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

Inne teksty do wyboru nry 220-222.

 

60.       Diakon lub inny posługujący, albo sam kapłan odsyła zgromadzenie:

Pan odpuścił wam grzechy. Idźcie w pokoju.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.