Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966667

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

CZYTANIA BIBLIJNE I ŚPIEWY

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

ROZDZIAŁ VII

 

CZYTANIA BIBLIJNE I ŚPIEWY

 

CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU

 

207.   Woda daje życie.

Hebrajczycy cierpiący brak wody na pustyni uważali, że Bóg ich opuścił i skazał na śmierć z pragnienia. Pan Bóg w cudowny sposób zaspokoił pragnienie ludu i ocalił go. Podobnie przez wodę chrztu Chrystus obecny w sakramentach daje nam życie nadprzyrodzone.

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 17,3-7

W owych dniach lud pragnął wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?” Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!” Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie”. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?”

Oto słowo Boże.

 

208.   Pokropię was czystą, wodą, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy.

Woda chrztu oczyszcza nas ze wszelkiej zmazy grzechu. Otrzymujemy serce nowe, zdolne miłować Boga.

 

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela

Ez 36,24-28

Tak mówi Pan: „Zbiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.

Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”.

Oto słowo Boże.

 

209.   Woda wypływająca ze świątyni niesie życie.

Świątynia, której widzenie miał prorok Ezechiel, jest symbolem Kościoła świętego. Kościół otrzymał od Chrystusa cudowną wodę, która daje życie.

 

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela

Ez 47,1-9.12

Anioł zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; sięgała aż do kolan, i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść; sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci; był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: „Czy widziałeś to, synu człowieczy?” I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się obróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”.

Oto słowo Boże.

 

CZYTANIA Z NOWEGO TESTAMENTU

 

210.   Zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy wkroczyli w nowe życie.

Chrzest jest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Przez chrzest umieramy dla grzechu i powstajemy do życia łaski, które nas prowadzi do udziału w chwale Chrystusa zmartwychwstałego.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 6,3-5

Bracia: My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Oto słowo Boże.

 

211.   Bóg nas powołał, abyśmy byli podobni do obrazu Jego Syna.

Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i braćmi Chrystusa. Powołanie do wiary chrześcijańskiej jest znakiem wybrania przez Boga.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,28-32

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?

Oto słowo Boże.

 

212.   W jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało.

Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła, który jest mistycznym Ciałem Chrystusa ożywianym przez Ducha Świętego. Jedność z braćmi w wierze jest konsekwencją naszego chrztu.

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,12-13

Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

 

213.   Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

Obleczeni w Chrystusa stanowimy jedno z Nim i ze wszystkimi ochrzczonymi.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Ga 3,26-28

Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

 

214.   Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.

Jako dzieci jednego Ojca mamy się troszczyć o zachowanie jedności w wierze i o miłość w życiu społecznym.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,1-6

Bracia: Zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siębie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.

 

215.   Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem.

Ochrzczeni stanowią lud wybrany Nowego Testamentu i przez Chrystusa składają miłe Bogu ofiary.

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

1 P 2,4-5.9-10

Bracia: Zbliżając się do Chrystusa, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nieludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Oto słowo Boże.

 

CZYTANIA Z EWANGELII

 

216.   Największe i pierwsze przykazanie.

Dorośli przez przykład własnego życia muszą nauczyć ochrzczone dzieci prawdziwej miłości Boga i bliźniego.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza            

Mt 22,35-40

Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.

To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Oto słowo Pańskie.

 

217.   Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Zadaniem Apostołów oraz ich następców jest głoszenie Ewangelii i udzielanie chrztu. Wszyscy ochrzczeni mają być wierni zobowiązaniom płynącym ze chrztu. Pomaga nam w tym Chrystus, który jest zawsze z nami.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 28,1820

Jezus zbliżył się do Jedenastu uczniów i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

 

218.   Tyś jest mój Syn umiłowany.

W dniu naszego chrztu zstąpił na nas Duch Święty i staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga.

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 1,9-11

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

 

219.   Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie.

W czasie ziemskiego życia Jezus okazywał miłość dzieciom. Obecnie nadal ją okazuje dając im łaskę chrztu. Wszystkich wzywa, aby naśladowali dzieci w czystości serca.

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 10,13-16

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto słowo Pańskie.

 

220.   Będziesz miłował Pana Boga swego.

Każdy ochrzczony jest uczestnikiem królestwa Bożego, którego najwyższym prawem jest miłość Boga i bliźniego.

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 12,28b-34

Czytanie krótsze: Mk 12,28b-31

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

__________________________________________________

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

 

221.   Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

Odrodzenie z wody i z Ducha Świętego, czyli chrzest, jest warunkiem przynależności do Kościoła i podstawą wszystkich sakramentów.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 3,1-6

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim”. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”.

Oto słowo Pańskie.

 

222.   Źródło wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.

Woda chrztu jest źródłem życia nadprzyrodzonego, które rozpoczyna się na ziemi i trwa w wieczności.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 4,5-14

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody . Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”.

Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: ,,O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić, prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu".

Oto słowo Pańskie.

 

223.   Kto wierzy, ma życie wieczne.

Wiara jest darem Boga. Dzieci otrzymują chrzest w oparciu o wiarę Kościoła, który przedstawiają rodzice chrzestni i miejscowa wspólnota chrześcijańska. Należy im pomóc, aby słuchały słowa Bożego i z jego pomocą osiągnęły wiarę świadomą.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,44-47

Jezus powiedział do Żydów: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”.

Oto słowo Pańskie.

 

224.   Popłyną, strumienie wody żywej.

Woda chrzcielna otrzymuje moc odradzania od Ducha Świętego.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 7,37b-39a

Jezus zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

Oto słowo Pańskie.

 

225.   Odszedł, obmył się i wrócił widząc.

Chrzest jest sakramentem oświecenia. Światło łaski, której on udziela, leczy nas z duchowego zaślepienia i pomaga znaleźć drogę do Boga wśród ciemności świata.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 9,1-7

Jezus przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.

Oto słowo Pańskie.

 

226.   Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

Przez chrzest zostajemy wszczepieni w Chrystusa i mamy zostać z Nim złączeni jak latorośl z winnym krzewem. Jak soki płynące z krzewu do latorośli podtrzymują jej życie i umożliwiają wydanie owoców, tak łaska płynąca od Chrystusa do nas podtrzymuje nasze życie nadprzyrodzone i umożliwia jego owocność.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 15,1-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was Umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Oto słowo Pańskie.

 

227.   Przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Z przebitego boku Chrystusa narodził się Kościół, Jego Oblubienica. Rodzi on swoje dzieci w wodzie chrztu i żywi je Krwią Chrystusa w Eucharystii.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 19,31-35

Gdy Jezus umarł, ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

Oto słowo Pańskie.

 

PSALMY RESPONSORYJNE

 

228.   Jeżeli chrztu udziela się w czasie Mszy i używa się czytań związanych ze chrztem, to w łączności z nimi używa się także psalmów responsoryjnych i wersetów przed Ewangelią. Psalm należy dostosować do lekcji, a werset do Ewangelii. Werset jest obramowany aklamacją Alleluja, a w Wielkim Poście inną aklamacją. Jeżeli chrztu udziela się poza Mszą, psalmy responsoryjne można śpiewać także po Ewangelii.

 

229.   Psalm 23(22),1-2a.2b-3.4.5.6 (R.: por. 1)

Tradycja Kościoła uważa psalm 23 za śpiew charakterystyczny dla inicjacji chrześcijańskiej. W wyrażeniach mówiących o wodzie, namaszczeniu głowy i zastawieniu stołu Ojcowie Kościoła widzą aluzje do trzech sakramentów, które formują chrześcijanina: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Refren.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Refren.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren.

 

230.   Psalm 27(26),1.4 8b-9abc. 13-14 (R.: 1a lub Ef 5,14)

W sakramencie chrztu Bóg oświeca duszę swoim światłem i obdarza nowym życiem. Przez częstą modlitwę w świątyni trzeba sobie wypraszać zachowanie życia nadprzyrodzonego.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
lub: Zbudź się, o śpiący, Chrystus cię oświeci.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mojego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren.

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Refren.

Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. *
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

Refren.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren.

 

231.   Psalm 34(33), 2-3. 6-7.8-9. 14-15.16-17 (R.: por. 6a lub por. 9a)

Wdzięczność za łaskę chrztu powinna się wyrażać przez życie sprawiedliwe.

Refren: Spójrzcie na Boga, a On was oświeci.
lub: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren.

Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.

Refren.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Refren.

 

WERSETY PRZED EWANGELIĄ

 

232.   J 3,16: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; * każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

233.   J 8,12: Ja jestem światłością świata; * kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

234.   J 14,6: Ja jestem drogą, prawdą i życiem; * nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

235.   Ef 4,5-6: Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest; * jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich.

236.   2 Tm 1,10 b: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, zwyciężył śmierć, * a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

237.   1 P 2,9: Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem. * Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła.

 

AKLAMACJE Z PISMA ŚWIĘTEGO

 

238.   Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie,
w blasku świętości, któż Ci jest podobny,
straszliwy w czynach, cuda działający.
(Wj 15,11)

239.   Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1 J 1,5)

240.   Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu. (lJ4,16)

241.   Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (Ef 4,6)

242.   Spójrzcie na Boga, a On was oświeci. (por. Ps 33,6)

243.   Niech będzie błogosławiony Bóg, który was wybrał w Chrystusie. (por. Ef 1,3-4)

244.   Jesteście dziełem Boga, stworzeni w Chrystusie Jezusie. (Ef 2,10)

245.   Umiłowani, obecnie jesteście dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziecie. (1 J 3,2)

246.   Jak wielką miłością obdarzył was Ojciec; zostaliście nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteście. (1 J 3, 1)

247. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty we Krwi Baranka. (por. Ap 22,14)

248.   Wy wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. (Ga 3, 28)

249.   Bądźcie naśladowcami Boga i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował. (Ef 5,1-2)

 

HYMNY W STYLU NOWEGO TESTAMENTU

 

250.   Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana, Jezusa Chrystusa!

On w swoim wielkim miłosierdziu *
darował nam życie nowe,

Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa *
odrodził nas do żywej nadziei,

Zachował dla nas w niebie *
dziedzictwo, które nie przemija,

Aby zgotowane zbawienie *
objawiło się w czasie ostatecznym.

(Por. 1 P 1,3-5).

 

 

 

251.   1. Jakże wielka jest, o Boże,
tajemnica Twej miłości!
Ty ją sam postanowiłeś
jeszcze przed stworzeniem świata,
ale nam ją objawiłeś,
gdy nadeszła pełnia czasów.

2. Oto Syn Twój, Jezus Chrystus,
w ludzkim ciele się objawił.
Umęczony był i umarł.
Mocą ducha powstał z martwych.
Ogłoszony był poganom,
znalazł wiarę na tym świecie.

3. On z tej ziemi w niebo wstąpił,
rozdał ludziom swoje dary.
Wyniesiony był do chwały,
co przewyższa wszystkie nieba,
By napełnić cały wszechświat
łaską swego odkupienia.

(Por. 1 Tm 3,16; Rz 8,11)

 

 

TROPARY Z TEKSTÓW STAROŻYTNYCH I LITURGII

 

252.   Wierzymy w Ciebie, Chryste;
napełnij serca Twoim światłem,
abyśmy się stali dziećmi światłości.

253.   Idziemy do Ciebie, Panie:
udziel duszom Twojego życia,
abyśmy się stali w Tobie przybranymi dziećmi.

254.   Z boku Twojego, Chryste,
wypłynął zdrój wody żywej,
która obmywa świat z grzechów
I niesie nowe życie.

255.   Nad wodą rozbrzmiewa głos Ojca,
jaśnieje chwała Syna,
a miłość Ducha Świętego daje życie.

256.   Kościele święty, wyciągnij ręce
i przyjmij te swoje dzieci,
którym przez wodę dał nowe życie
Najświętszy Duch Boży.

257.   Weselcie się, wszyscy ochrzczeni,
wybrani, by głosić Królestwo,
współpogrzebani w śmierci Chrystusa
i odrodzeni w Jego wierze.

258.   To jest źródło życia, co świat cały obmywa.
Bierze początek z rany boku Chrystusa.
W tym zdroju odrodzeni,
czekajcie na przyjście Królestwa.

 

INNE ŚPIEWY

 

259.   Przez chrztu świętego wielki dar

1. Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności
Twym dzieciom wiary dałeś skarb
nadziei i miłości.

Refren:
Najświętszej Trójcy wieczną
cześć pragniemy z serc gorących nieść;
strzec wiary ślubujemy,
w niej żyć, umierać chcemy.

2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
swój Kościół tworzysz w świecie.
W Ojczyźnie naszej władasz też
przez długie tysiąclecie.

Refren: Najświętszej Trójcy...

 

260.   Com przyrzekł Bogu

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
dotrzymać pragnę szczerze:
Kościoła słuchać w każdy czas
i w świętej wytrwać wierze.

O, Panie Boże, dzięki Ci,
żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W Nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod postacią chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
by żyła w Nim dla nieba.

W to wierzyć zawsze mocno chcę,
bo tego Kościół uczy mnie.
W Nim żyć, umierać pragnę.