Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966752

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

PRZYNIESIENIE DO KOŚCIOŁA DZIECKA JUŻ OCHRZCZONEGO

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

ROZDZIAŁ VI

 

PRZYNIESIENIE DO KOŚCIOŁA DZIECKA JUŻ OCHRZCZONEGO

 

OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA

 

186.   Kapłan lub diakon ubrany w albę lub komżę i stułę albo ponadto w kapę koloru białego razem z asystą udaje się do drzwi kościoła lub do tego miejsca, gdzie oczekują rodzice i chrzestni z dzieckiem. W tym czasie, jeżeli to możliwe, lud śpiewa stosowny psalm lub pieśń.

187.   Celebrans wita obecnych, zwłaszcza rodziców i chrzestnych, wyrażając im uznanie za to, że nie zwlekali z udzieleniem chrztu, dziękuje Bogu i daje wyraz wspólnej radości z tego, że dziecko odzyskało zdrowie.

188.   Celebrans pyta najpierw rodziców:

Celebrans: Drodzy rodzice, jakie imię nadaliście swojemu dziecku?

Rodzice: N.

Celebrans: O co teraz prosicie Kościół Boży dla N., który już został ochrzczony (która już została ochrzczona)?

Rodzice: Aby parafia się dowiedziała, że dziecko zostało przyjęte do Kościoła.

Na drugie pytanie rodzice mogą odpowiedzieć innymi słowami, np.: Że dziecko jest chrześcijaninem albo: Że dziecko jest już ochrzczone itp.

 

189.   Wtedy celebrans zwraca się do rodziców tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy rodzice, przynosząc ochrzczone dziecko do kościoła, potwierdzacie przyjęty na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Jesteśmy tego świadomi.

 

190.   Następnie zwracając się do chrzestnych, celebrans pyta ich w ten lub podobny sposób:

A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

 

191.   Celebrans mówi dalej:

N., wspólnota chrześcijańska wraz z twymi rodzicami składając Bogu dzięki, przyjmuje ciebie i zaświadcza, że zostałeś() włączony(a) do Kościoła. W imieniu tej wspólnoty znaczę ciebie znakiem Chrystusa, który w sakramencie chrztu obdarzył cię nadprzyrodzonym życiem i włączył do swojego Kościoła. Po mnie tym samym znakiem krzyża także wy, rodzice (i chrzestni), naznaczcie dziecko.

I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni.

 

192.   Celebrans zaprasza rodziców i chrzestnych oraz wszystkich obecnych do udziału w liturgii słowa Bożego. Jeśli okoliczności na to pozwalają, należy do miejsca przewidzianego na to nabożeństwo udać się procesjonalnie ze śpiewem np. Psalmu: Chwalcie, o dziatki

 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

 

CZYTANIA BIBLIJNE

193.   Czyta się jedną lub dwie z podanych niżej perykop. W tym czasie wszyscy mogą siedzieć.

Można wybrać inne perykopy zgodnie z życzeniem rodziców lub odpowiednie dla ich duchowego pożytku.

Pomiędzy czytaniami można śpiewać psalmy responsoryjne i wersety podane w nr.228-237.

194.   Następnie celebrans wygłasza krótką homilię, wyjaśniając przeczytany tekst i wprowadzając obecnych w głębsze zrozumienie tajemnicy chrztu: Zachęca przede wszystkim rodziców i chrzestnych, by ochotnie podjęli obowiązek wynikający z tej tajemnicy.

 

CICHA MODLITWA

195.   Po homilii lub po litanii, lub nawet w przerwie między wezwaniami litanii zaleca się chwilę ciszy na osobistą modlitwę zebranych, do której celebrans zachęca. Potem może nastąpić odpowiedni śpiew.

 

MODLITWA POWSZECHNA

196.   Następuje modlitwa powszechna.

Celebrans: Błagajmy Chrystusa, który jest miłosierny i łaskawy, za dziecko, jego rodziców i chrzestnych oraz za wszystkich ochrzczonych.

Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

1.        Prosimy Cię, aby to dziecko okazywało Bogu pamięć i wdzięczność za otrzymany chrzest i powrót do zdrowia.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

2.        Prosimy Cię, aby zawsze brało udział w życiu Twojego świętego Kościoła.

3.        Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem.

4.        Prosimy Cię, aby z radością przystępowało do stołu Twojej Ofiary.

5.        Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki.

6.        Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan, wzrastało w świętości i mądrości.

7.        Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości.

197.   Potem celebrans razem z obecnymi wzywa wstawiennictwa Świętych:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Wypada dodać imiona innych Świętych, zwłaszcza patronów dziecka, kościoła lub miejscowości. Ostatnie wezwanie brzmi:

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 

198.   Po zakończeniu litanii celebrans mówi:

Boże, źródło wszelkiego życia i miłości,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Ty w troskach rodziców objawiasz swoją ojcowską miłość,
w chorobach dzieci swoją Opatrzność,
a w sakramencie chrztu okazujesz się ich Zbawicielem.
Twój Kościół składa Ci dzięki i prosi
za Twojego sługę (Twoją służebnicę) N.,
Ty go () przeniosłeś spod panowania ciemności
do swojego przedziwnego światła
i przez sakrament chrztu świętego
uczyniłeś swoim przybranym dzieckiem
i mieszkaniem Ducha Świętego.
Wspomagaj go () zawsze w niebezpieczeństwach życia doczesnego
i osłaniaj mocą Chrystusa Zbawiciela
w walce o osiągnięcie Twojego królestwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

OBRZĘDY WYJAŚNIAJĄCE

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM ŚWIĘTYM

199.   Celebrans mówi:

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony(a) do ludu Bożego, okazywał(a) swoją przynależność do Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla i w jedności z Nim wytrwał(a) na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

W milczeniu namaszcza dziecko krzyżmem św. na szczycie głowy.

 

WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

200.   Celebrans mówi:

N., stałeś() się nowym stworzeniem i przyoblokłeś() się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

 

WRĘCZENIE ZAPALONEJ ŚWIECY

201.   Celebrans bierze świecę paschalną i mówi:

Przyjmijcie światło Chrystusa.

Przedstawiciel rodziny (np. ojciec lub chrzestny) zapala świecę dziecka od świecy paschalnej.

Celebrans może podać świecę zapaloną od paschału mówiąc:

Przyjmijcie światło Chrystusa.

Potem celebrans mówi:

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Zależnie od okoliczności śpiewa się pieśń o chrzcie: Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie (nr 67) lub inną.

 

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

 

MODLITWA PAŃSKA

202.   Celebrans stojąc przed ołtarzem, przemawia do rodziców i chrzestnych oraz do wszystkich obecnych w ten lub podobny sposób:

Najmilsi, to dziecko, odrodzone przez chrzest święty, nazywa się dzieckiem Bożym i jest nim rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzyma pełnię Ducha Świętego. Przystępując zaś do ołtarza Pańskiego, stanie się uczestnikiem Jego Uczty Ofiarnej i razem ze zgromadzonym Kościołem będzie Boga nazywać Ojcem. My wszyscy także jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego w imieniu tego dziecka módlmy się wspólnie, tak jak nas nauczył Pan Jezus.

203.   Wszyscy razem z celebransem mówią:

Ojcze nasz.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

204.   Następnie celebrans błogosławi matkę trzymającą na rękach swoje dziecko, a także ojca i wszystkich obecnych:

Pan Bóg wszechmogący, który przez swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak, jak teraz dziękuje ona Bogu za otrzymane potomstwo i jego uzdrowienie, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcu tego dziecka, aby słowem i przykładem dawał swojemu dziecku pierwsze świadectwo wiary w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, tu zebranym, udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

Inne formuły błogosławieństwa patrz nr 105 B-D.

 

205.   Jeżeli to możliwe, po błogosławieństwie wszyscy śpiewają odpowiednią pieśń wyrażającą paschalną radość i dziękczynienie albo pieśń Najświętszej Maryi Panny: Wielbi dusza moja Pana.

Tam, gdzie jest zwyczaj zanoszenia ochrzczonych dzieci przed ołtarz Najświętszej Maryi Panny, wypada go utrzymać.

206.   Powyższy obrzęd stosuje się także wtedy, gdy dziecko ochrzczone przynosi się do kościoła po ustaniu innych przeszkód (np. prześladowania, niezgody między rodzicami), które nie pozwalały na uroczysty chrzest w kościele. W tych wypadkach celebrans powinien dostosować do sytuacji dziecka przemówienia, czytania, intencje modlitwy powszechnej itd.