Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055332

Odwiedza nas 278 gości oraz 0 użytkowników.

TRZECIE SKRUTYNIUM

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

TRZECIE SKRUTYNIUM

 

174. Trzecie skrutynium odbywa się w 5. niedzielę Wielkiego Postu przy użyciu formularzy, jakie podaje Mszał i Lekcjonarz (por. też niżej, nry 384 – 385).

 

HOMILIA

175. Na podstawie czytań z Pisma św. celebrans objaśnia w homilii znaczenie trzeciego skrutynium. Uwzględnia przy tym również liturgię wielkopostną oraz proces duchowego przygotowania wybranych.

 

MODLITWA W MILCZENIU

176. Po homilii wybrani razem z rodzicami chrzestnymi stają przed celebransem.

Celebrans zwraca się najpierw do wiernych i prosi, aby w milczeniu modlili się za wybranych, wypraszając dla nich ducha pokuty, zrozumienie tajemnicy grzechu i śmierci oraz właściwą dzieciom Bożym nadzieję osiągnięcia życia wiecznego.

Następnie zwraca się do katechumenów i podobnie wzywa ich do modlitwy w milczeniu. Zaleca, aby usposobienie pokutne wyrazili również postawą ciała przez pochylenie lub uklęknięcie. Kończy tymi lub podobnymi słowami:

Wybrani Boży, pochylcie głowy (lub: klęknijcie) i módlcie się.

Wybrani pochylają się lub klękają. Wszyscy przez jakiś czas modlą się w milczeniu. Następnie celebrans lub diakon mówi:

Wstajemy na modlitwę za wybranych. Niech rodzice chrzestni położą prawą rękę na ramieniu wybranych.

 

MODLITWA ZA WYBRANYCH

177. Podczas modlitwy za wybranych ojcowie i matki chrzestne kładą prawą rękę na ramieniu swego wybranego.

Celebrans:

Módlmy się za tych katechumenów, których Bóg wybrał, aby zjednoczeni z Chrystusem w tajemnicy Jego Śmierci i Zmartwychwstania, dzięki łasce sakramentów mogli przezwyciężyć gorzki los śmierci.

Lektor:

Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby w duchu wiary sprzeciwiali się wszelkim ułudom świata.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby zachowali wdzięczność za to, że przez Boży wybór poznali wieczną nadzieję i weszli na drogę zbawienia.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby za przykładem i wstawiennictwem katechumenów, którzy przelali krew za Chrystusa, umocnili się w nadziei na życie wieczne.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby wszyscy odwrócili się od grzechu, który niszczy życie.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby ci, którzy się smucą z powodu śmierci swoich bliskich, w Chrystusie znaleźli pociechę.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby nadchodzące uroczystości paschalne utwierdziły w nas nadzieję zmartwychwstania z Chrystusem.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby cały świat, przez Boga w dobroci stworzony, został odnowiony przez wzrost wiary i miłości.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zachętę do modlitwy i wezwania wolno dostosować do różnych okoliczności. Jeżeli po odesłaniu wybranych w czasie sprawowania Eucharystii opuszcza się modlitwę powszechną (por. nr 180), w powyższej modlitwie dodaje się zwykłe wezwania w potrzebach Kościoła i całego świata.

Inne wezwania do wyboru, nr 386.

 

EGZORCYZM

178. Po tych wezwaniach celebrans zwraca się do wybranych i mówi ze złożonymi rękami:

Módlmy się.

Ojcze życia wiecznego, Ty nie jesteś Bogiem umarłych ale żywych, Ty posłałeś swego Syna jako zwiastuna życia, aby ludzi wyzwolonych· z królestwa śmierci doprowadzić do zmartwychwstania.

Prosimy Cię, uwolnij tych wybranych spod władzy złego ducha, który prowadzi do śmierci duchowej, aby od zmartwychwstałego Chrystusa mogli otrzymać nowe życie i dawać o Nim świadectwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Jeżeli warunki pozwalają, celebrans w milczeniu kładzie rękę na każdego z wybranych.

Potem wyciągając ręce nad wybranymi, celebrans mówi dalej:

Panie Jezu, Ty wskrzeszając Łazarza, pokazałeś, że przyszedłeś, aby ludzie mieli życie i otrzymali je w pełni. Uwolnij od śmierci tych wybranych, którzy w Twoich sakramentach szukają życia. Wyzwól ich od ducha nieprawości i przez Twojego ożywiającego Ducha udziel im wiary, nadziei i miłości, aby żyjąc zawsze z Tobą, uczestniczyli w chwale Twojego zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Inna forma egzorcyzmu do wyboru, nr 387.

Stosownie do warunków dodaje się odpowiedni śpiew, który wybiera się np. spośród Psalmów: 6, 26[25], 32[31], 38[37], 39[38], 40[39], 51[50], 116[114], 130[129], 139[138], 142[141].

 

ODESŁANIE WYBRANYCH

179. Następnie celebrans odsyła wybranych mówiąc:

Idźcie w pokoju, a Pan niech zawsze będzie z wami.

Wybrani: Amen.

Wybrani odchodzą. Jeżeli zaś z poważnych przyczyn nie mogą odejść, wszystko odbywa się tak jak w Obrzędzie przyjęcia do katechumenatu (nr 96).

Jeżeli nie sprawuje się Eucharystii, dodaje się jakiś stosowny śpiew i wierni odchodzą razem z wybranymi.

 

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

180. Skoro wybrani odejdą, sprawuje się dalej Eucharystię. Rozpoczyna się modlitwę powszechną za potrzeby Kościoła i całego świata. Następnie odmawia się „Wierzę” i przygotowuje dary. Ze względów duszpasterskich wolno jednakże opuścić modlitwę powszechną i „Wierzę”. W Modlitwie eucharystycznej wspomina się wybranych i rodziców chrzestnych (por. nr 377).