Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055428

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

PIERWSZE SKRUTYNIUM

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

PIERWSZE SKRUTYNIUM

 

160. Pierwsze skrutynium odbywa się w 3. niedzielę Wielkiego Postu przy użyciu formularzy, jakie podaje Mszał i Lekcjonarz (por. też niżej, nry 376-377).

 

HOMILIA

161. Na podstawie czytań z Pisma św. celebrans objaśnia w homilii znaczenie pierwszego skrutynium, uwzględnia przy tym również liturgię wielkopostną oraz proces duchowego przygotowywania się wybranych.

 

MODLITWA W MILCZENIU

162. Po homilii wybrani razem z rodzicami chrzestnymi stają przed celebransem.

Celebrans zwraca się najpierw do wiernych i prosi, aby w milczeniu modlili się za wybranych, wypraszając dla nich ducha pokuty, zrozumienie grzechu i prawdziwą wolność synów Bożych.

Następnie zwraca się do wybranych i podobnie wzywa ich do modlitwy w milczeniu. Zaleca, aby usposobienie pokutne wyrazili również postawą ciała przez pochylenie lub uklęknięcie. Kończy tymi lub podobnymi słowami:

Wybrani Boży, pochylcie głowy (lub: klęknijcie) i módlcie się.

Wybrani pochylają się lub klękają. Wszyscy przez jakiś czas modlą się w milczeniu. Następnie celebrans lub diakon mówi:

Wstajemy na modlitwę za wybranych. Niech rodzice chrzestni położą prawą rękę na ramieniu wybranych.

 

MODLITWA ZA WYBRANYCH

163. Podczas modlitwy za wybranych ojcowie i matki chrzestne kładą rękę na ramieniu swego wybranego.

Celebrans:

Módlmy się za tych katechumenów, których Kościół z ufnością wybrał po długiej próbie, aby po dobrym przygotowaniu w czasie uroczystości paschalnych znaleźli Chrystusa w Jego sakramentach.

Lektor:

Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby ci wybrani zachowywali słowo Boże w swoim sercu i z każdym dniem pełniej je rozumieli.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby poznali Chrystusa, który przyszedł zbawić to, co zginęło.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby w pokorze serca wyznali, że są grzesznikami.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby ze swoich obyczajów odrzucili to, co niewłaściwe i złe w oczach Chrystusa.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby Duch Święty, który przenika serca wszystkich, swoją potęgą umocnił ich w chwilach słabości.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby Duch Święty nauczył ich tego, co jest Boże i co się Bogu podoba.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby ich rodziny w Chrystusie złożyły swoje nadzieje i w Nim odnalazły pokój i świętość.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, abyśmy sami, przygotowując się do uroczystości paschalnych, oczyścili dusze, wznieśli serca do Boga i pełnili uczynki miłości.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Lektor:

Módlmy się, aby na całym świecie wszyscy słabi zostali umocnieni, złamani na duchu zostali podniesieni, zagubieni zostali odnalezieni, a odnalezieni doznali zbawienia.

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zachętę do modlitwy i wezwania wolno dostosować do różnych okoliczności. Jeżeli po odesłaniu wybranych w czasie sprawowania Eucharystii opuszcza się modlitwę powszechną (por. nr 166), w powyższej modlitwie dodaje się zwykłe wezwania w potrzebach Kościoła i całego świata.

Inne wezwania do wyboru, nr 378.

 

EGZORCYZM

164. Po tych wezwaniach celebrans, zwracając się do wybranych, mówi ze złożonymi rękami:

Módlmy się.

Boże, Ty zesłałeś nam swego Syna jako Zbawiciela. Spraw, aby ci wybrani, którzy jak kobieta samarytańska pragną zaczerpnąć wody żywej, nawróceni słowem Pańskim, wyznali, że krępują ich własne grzechy i słabości. Nie dozwól, prosimy, aby sobie samym ufając, ulegali wpływom szatana, lecz uwolnij ich od ducha obłudy, aby świadomi własnych słabości mogli się wewnętrznie oczyścić i wejść na drogę zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Jeśli warunki pozwalają, celebrans kładzie w milczeniu rękę na każdego wybranego.

Potem wyciągając ręce nad wybranymi, celebrans mówi dalej:

Panie Jezu, Ty jesteś źródłem, którego wybrani pragną, i nauczycielem, którego poszukują. Tylko Ty jesteś święty, dlatego oni wobec Ciebie nie odważają się powiedzieć, że są niewinni. Ufnie otwierają swoje serca, wyznają grzechy i odsłaniają ukryte rany.

Z miłością zatem uwolnij ich od słabości, przywróć zdrowie chorym, nasyć pragnących i udziel im pokoju. Mocą Twego imienia, które z wiarą wyznajemy, przybądź teraz i ulecz ich.

Wydaj rozkaz złemu duchowi, którego zmartwychwstając pokonałeś. Ukaż swoim wybranym drogę w Duchu Świętym, aby krocząc do Ojca, czcili Go w prawdzie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Inna forma egzorcyzmu do wyboru, nr 379.

Stosownie do warunków dodaje się odpowiedni śpiew, który wybiera się np. spośród Psalmów 6, 26[25], 32[31], 38[37], 39[38], 40[39], 51[50], 116[114], 130[129], 139[138], 142[141].

 

ODESŁANIE WYBRANYCH

165. Następnie celebrans odsyła wybranych mówiąc:

Idźcie w pokoju Chrystusa i zgromadźcie się na najbliższe skrutynium. Pan niech zawsze będzie z wami.

Wybrani: Amen.

Wybrani odchodzą. Jeżeli z poważnych przyczyn nie mogą odejść, wszystko odbywa się tak jak w obrzędzie przyjęcia do katechumenatu, nr 96.

Jeżeli nie sprawuje się Eucharystii, dodaje się jakiś stosowny śpiew i wierni odchodzą razem z wybranymi.

 

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

166. Gdy wybrani odejdą, sprawuje się dalej Eucharystię. Rozpoczyna się modlitwę powszechną za potrzeby Kościoła i całego świata. Następnie odmawia się „Wierzę” i przygotowuje dary. Ze względów duszpasterskich wolno jednakże opuścić modlitwę powszechną i „Wierzę”. W Modlitwie eucharystycznej wspomina się wybranych i rodziców chrzestnych (por. nr 377).