Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
11055418

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

CZYTANIA BIBLIJNE

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

CZYTANIA BIBLIJNE

 

PIERWSZE CZYTANIA 
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

(ze Starego Testamentu)

 

PIERWSZE CZYTANIE 1                                                                          Iz 11, 1 – 4a

Na Chrystusie spocznie Duch Pański

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzenia.
i spocznie na niej Duch Pana,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pana.
Nie będzie sądził z pozorów
ani wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 1   Ps 104 (103), 1ab. i 24. 27-28. 30-31. 33-34 (R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

1     Błogosław, duszo moja, Pana, *
       Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24   Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
       Tyś wszystko mądrze uczynił, *
       Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

       Refren.

27   Wszystko to czeka na Ciebie, *
       byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28   Gdy im dajesz, zbierają, *
       gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

       Refren.

30   Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
       i odnawiasz oblicze ziemi.
31   Niech chwała Pana trwa na wieki, *
       niech Pan się raduje z dzieł swoich.

       Refren.

30   Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
       grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
31   Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
       będę radował się w Panu.

       Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 2                                                                        Iz 42, 1 – 3

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie.

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan:
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On niezachwianie przyniesie Prawo”. 

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 2      Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 8-9. 10-11. 15-16 (R.: por. 1b)

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.

2     Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
       i na wieki wysławiał Twoje imię.
3     Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
       a wielkość Jego niezgłębiona. 

       Refren.

4     Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
       i zwiastuje Twe potężne czyny.
5     Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
       i rozpowiadają Twoje cuda.

       Refren.

8     Pan jest łagodny i miłosierny, *
       nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9     Pan jest dobry dla wszystkich, *
       a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

       Refren.

10   Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
       i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11   Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
       i niech głoszą Twoją potęgę.

       Refren.

15   Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
       a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
16   Ty otwierasz swą rękę *
       i karmisz do syta wszystko, co żyje.

       Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 3                                                           Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

Chrystus namaszczony został Duchem Świętym, aby głosić dobrą nowinę.

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Duch Pański nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać razy serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pana
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana,
mienić was będą sługami Boga naszego.
Oddam im nagrodę z całą wiernością
i zawrę z nimi wieczyste przymierze.
Plemię ich będzie znane wśród narodów
i między ludami ich potomstwo.
Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,
że oni są szczepem błogosławionym Pana.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 3           Ps 22 (21),23-24. 26-27. 28. 31-32  (R.: por. 23 a)

Refren: Ogłoszę braciom Twoje imię, Panie.

23    Będę głosił swym braciom Twoje imię *
        i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
24    Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,
        niech Go sławi całe potomstwo Jakuba, *
        niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.

        Refren.

26    Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna
        w wielkim zgromadzeniu. *
        Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.
27    Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
        będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *
        „Serca wasze niech żyją na wieki”.

        Refren.

28    Przypomną sobie i wrócą do Pana *
        wszystkie krańce ziemi,
        oddadzą Mu pokłon *
        wszystkie szczepy pogańskie.

        Refren.

31    Potomstwo moje Jemu będzie służyć, *
        przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
32    I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
        który się narodzi: *
        „Pan to uczynił”.

        Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 4                                                                       Ez 36,24 – 28

Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza.

 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

To mówi Pan Bóg:

„Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków.

I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali.

Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 4                          Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4.5.6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1     Pan jest moim pasterzem, *
       niczego mi nie braknie.
2     Pozwala mi leżeć *
       na zielonych pastwiskach.

       Refren.

       Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
3     orzeźwia moją duszę.
       Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
       przez wzgląd na swoją chwałę.

       Refren.

4     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
       zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
       Kij Twój i laska pasterska *
       są moją pociechą.

       Refren.

5     Stół dla mnie zastawiasz *
       na oczach moich wrogów.
       Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
       kielich mój pełny po brzegi.

       Refren.

6     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
       przez wszystkie dni życia.
       I zamieszkam w domu Pana *
       po najdłuższe czasy.

       Refren.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 5                                                        Jl 2,23a. 26-27;3, 1-3a

Wyleję Ducha mojego.

 

Czytanie z Księgi proroka Joela.

To mówi Pan Bóg:

„Weselcie się, synowie Syjonu, radujcie się w Panu, Bogu waszym.

Naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana, Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.

Potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.

Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach i uczynię znaki na niebie i na ziemi”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 5     Ps 104 (103), 1ab. i 24.27-28.30-31.33-34 (R.: por.30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

1     Błogosław, duszo moja, Pana, *
       Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24   Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
       Tyś wszystko mądrze uczynił, *
       Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

       Refren.

27   Wszystko to czeka na Ciebie, *
       byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28   Gdy im dajesz, zbierają, *
       gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

       Refren.

30   Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
       i odnawiasz oblicze ziemi.
31   Niech chwała Pana trwa na wieki, *
       niech Pan się raduje z dzieł swoich.

       Refren.

33   Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
       grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
34   Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
       będę radował się w Panu.

       Refren.

 

 

PIERWSZE CZYTANIA 
W OKRESIE WIELKANOCNYM

(z Nowego Testamentu)

 

PIERWSZE CZYTANIE 1                                                                             Dz 1, 3-8

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie świadkami.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jezus po swojej męce dał swoim Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 1     Ps 104 (103), 1ab. i 24.27-28.30-31.33-34 (R.: por.30)

Refren:  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

lub:  Alleluja.

1     Błogosław, duszo moja, Pana, *
       Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24   Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
       Tyś wszystko mądrze uczynił, *
       Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

       Refren.

27   Wszystko to czeka na Ciebie, *
       byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28   Gdy im dajesz, zbierają, *
       gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

       Refren.

30   Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
       i odnawiasz oblicze ziemi.
31   Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
       niech Pan się raduje z dzieł swoich.

       Refren.

30   Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
       grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
31   Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
       będę radował się w Panu.

       Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 2                                                 Dz 2, 1-6. 14. 22b-23. 32-33

Zesłanie Ducha Świętego.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.

Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli,  postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 2                                  Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Dz 1, 8)

Refren: Po krańce ziemi świadczyć Mi będziecie.

lub:  Alleluja.

1      Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
        wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
2      Bo potężna nad nami Jego łaska, *
        a wierność Pana trwa na wieki.

        Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 3                                                                   Dz 8, 1. 4. 14-17

Apostołowie udzielają Ducha Świętego.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo Boże.

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Wtedy Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 3          Ps 145 (144), 2-3.4-5.8-9.10-11.15-16 (R.: por.1b)

Refren: Imieniu Twemu będę błogosławił.

lub:  Alleluja.

2      Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
        i na wieki wysławiał Twoje imię.
3      Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
        a wielkość Jego niezgłębiona.

        Refren.

4      Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
        i zwiastuje Twe potężne czyny.
5      Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
        i rozpowiadają Twoje cuda.

        Refren.

8      Pan jest łagodny i miłosierny, *
        nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9      Pan jest dobry dla wszystkich, *
        a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

        Refren.

10    Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
        i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11    Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
        i niech głoszą Twoją potęgę.

        Refren.

15    Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
        a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
16    Ty otwierasz swą rękę *
        i karmisz do syta wszystko, co żyje.

        Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 4                                                         Dz 10, 1. 33-34a. 37-44

Duch Święty zstępuje na rodzinę Korneliusza.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej italską.

Powiedział on do Piotra: „Posłałem do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił”.

Wtedy Piotr przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 4                               Ps 96 (95), 1-2. 3 i 9-10a. 11-12 (R.: por. 3)

Refren: Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów.

lub:  Alleluja.

1      Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
        śpiewaj Panu, ziemio cała.
2      Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
        każdego dnia głoście Jego zbawienie.

        Refren.

3      Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
        rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
9      Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku;
        Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. *
10    Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.

        Refren.

11    Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
        niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
12    Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
        niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

        Refren.

 

PIERWSZE CZYTANIE 5                                                                        Dz 19, 1b-6a

Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” A oni oświadczyli: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Zapytał: „Jaki więc chrzest przyjęliście?” A oni odpowiedzieli: „Chrzest Janowy”. Powiedział Paweł: „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa”.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY 5                                  Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Dz 1, 8)

Refren: Po krańce ziemi świadczyć Mi będziecie.

lub:    Alleluja.

1        Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
          wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
2        Bo potężna nad nami Jego łaska, *
          a wierność Pana trwa na wieki.

          Refren.


DRUGIE CZYTANIA

 

DRUGIE CZYTANIE 1                                                                                Rz 5,1-2.5-8

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni.

A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE 2                                                                                Rz 8, 14-17

Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi.

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE 3                                                                                  Rz 8,26-27

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE 4                                                                            1 Kor 12, 4-13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan.

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE 5                                                      Ga 5, 16-17. 22-23a. 24-25

Mając życie od Ducha, do Ducha się stosujmy.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia: Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE 6                                                                    Ef 1,3a. 4a. 13-19a

Zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech otworzy wasze serca na swoje światło, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE 7                                                                                   Ef 4,1-6

Jedno jest ciało i jeden Duch.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.


CZYTANIA Z EWANGELII

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 1 

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

(W Wielkim Poście aklamacja się zmienia)

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 1                                                                                        Mt 5, 1-12a

Zasady życia uczniów Jezusa.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 2                                                                                       Mt 16, 24-27

Kto chce być uczniem Jezusa, musi się zaprzeć samego siebie.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 3

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 3                                                                                        Mt 25,14-30

Przypowieść o talentach.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom taką przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem».

Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem».

Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność».

Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze Bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.

Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

A sługę nie użytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 4                                                                   Ap 1, 5a. 6

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Jezu Chryste, jesteś Świadkiem Wiernym,
Pierworodnym umarłych;
uczyniłeś nas królestwem i kapłanami
dla Boga i Ojca naszego.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 4                                                                                    Mk 1, 9-11

Duch Święty zstępuje na Jezusa.

 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 5                                                        J 16, 13a; 14, 26b

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja). 

Gdy przyjdzie Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy
i przypomni wam wszystko,
co wam powiedziałem.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 5                                                                                        Łk 4, 16-22a

Duch Święty spoczywa na Jezusie.

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 6

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 6                                                                         Łk 8, 4-10a. 11b-15

Przypowieść o siewcy.

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego, rzekł w przypowieści: „Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wyrosło, wydało plon stokrotny”. Przy tych słowach wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: „Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują.

To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.

W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”.

Oto słowo Pańskie.

  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 7                                                                      J 14, 16

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Ojciec da wam innego Pocieszyciela,
aby z wami pozostał na zawsze.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 7                                                                                       Łk 10, 21-24

Bóg objawia swoje tajemnice prostaczkom.

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 8                                                      J 16, 13a; 14, 26b

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja). 

Gdy przyjdzie Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy
i przypomni wam wszystko,
co wam powiedziałem.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 8                                                                                       J 7, 37b-39

Strumienie wody żywej.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”.

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 9                                                                   J 14, 16

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Ojciec da wam innego Pocieszyciela,
aby z wami pozostał na zawsze.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 9                                                                                      J 14, 15-17

Duch Prawdy pozostanie z uczniami Jezusa.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 10                                                                   J 14, 26

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Duch Święty wszystkiego was nauczy;
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 10                                                                                        J 14,23-26

Duch Święty wszystkiego was nauczy.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 11                                                           J 15, 26b. 27a

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Duch Prawdy da świadectwo o Mnie
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 11                                                                             J 15, 18-21. 26-27

Duch Święty będzie świadczył o Jezusie.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który Mnie posłał.

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”.

Oto słowo Pańskie.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 12                                                         J 16, 13a; 14, 26b

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Gdy przyjdzie Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy
i przypomni wam wszystko,
co wam powiedziałem.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 12                                                                                 J 16, 5-7. 12-13a

Duch Święty doprowadzi uczniów Jezusa do całej prawdy.

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wasze serca.

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. 

Oto słowo Pańskie.