Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9258354

Odwiedza nas 234 gości oraz 0 użytkowników.

29 lipca: Św. Marty

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

29 lipca

Św. Marty

wspomnienie obowiązkowe

 

Św. Marta wiele razy gościła w swoim domu Chrystusa. Przed wskrzeszeniem Łazarza wyznała swoją wiarę w mesjańskie posłannictwo Chrystusa.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 10, 38

Jezus przyszedł do Betanii. * Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, * przyjęła Go do swego domu.

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej Marty, + spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w naszych braciach * zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie 1 J 4, 7-16

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

2   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *

       Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

3   Dusza moja chlubi się Panem, *

       niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

4   Wysławiajcie razem ze mną Pana, *

       wspólnie wywyższajmy Jego imię.

5   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *

       i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren.

6   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *

       oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

7   Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *

       i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren.

8   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *

       aby ich ocalić.

9   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *

       szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren.

10 Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *

       ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.

11 Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *

       szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 11, 19-27

Wiara Marty

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.

Marta rzekła do Jezusa: « Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga ».

Rzekł do niej Jezus: « Brat twój zmartwychwstanie ».

Rzekła Marta do Niego: « Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym ».

Rzekł do niej Jezus: « Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? ».

Odpowiedziała Mu: « Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat ».

Oto słowo Pańskie.

Albo:

Ewangelia Łk 10, 38-42

Jezus w gościnie u Marty

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.

Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: « Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła ».

A Pan jej odpowiedział: « Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona ».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wysławiamy Ciebie, Boże, który ukazałeś swoją chwałę w świętej Marcie, + i pokornie Cię błagamy, abyś przyjął naszą służbę, * tak jak przyjąłeś z upodobaniem jej gościnę pełną miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ por. J 11, 27

Marta powiedziała do Jezusa: * Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, * który na ten świat przyszedł.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojego Syna oderwie nas od rzeczy przemijających, + abyśmy za przykładem świętej Marty na ziemi wzrastali w szczerej miłości ku Tobie, * a w niebie mogli Ciebie oglądać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.