Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
9257795

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.

2 lipca: Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

2 lipca

Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej
W diecezji tarnowskiej – Święto

W Tuchowie w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP od XVI wieku słynie łaskami obraz Najśw. Maryi Panny. Został on uroczyście koronowany w roku 1904.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Błogosławiona jesteś, Maryjo Dziewico, * Ty nosiłaś Stwórcę świata. * Zrodziłaś Tego, który Ciebie stworzył, * i pozostałaś dziewicą na wieki.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twoi wierni, którzy się cieszą opieką Najświętszej Maryi Panny słynącej łaskami w Tuchowie, + za Jej macierzyńskim wstawiennictwem zostali uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi * i osiągnęli wieczną radość w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie 1 Krl 8, 6. 10-13. 27. 30. 41. 42b. 43

Chwała Pana napełniła dom Pański

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pana na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów. A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pana. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pana napełniła dom Pański.

Wtedy przemówił Salomon: « Pan powiedział, że będzie mieszkał w chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.

Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania, w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz.

Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem ».

Oto słowo Boże.

Albo:

Pierwsze czytanie So 3, 14-18

Pan jest pośród ciebie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: « Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta ».

Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

1   Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *

      « Pójdziemy do domu Pana ».

2   Już stoją nasze stopy *

      w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren.

4   Tam wstępują pokolenia Pańskie, *

      aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.

5   Tam ustawiono trony sędziowskie, *

      trony domu Dawida.

Refren.

6   Proście o pokój dla Jeruzalem: *

      Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

7   Niech panuje pokój w twych murach, *

      a pomyślność w twoich pałacach.

Refren.

8   Ze względu na braci moich i przyjaciół *

      będę wołał: « Pokój z tobą ».

9   Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *

      modlę się o dobro dla ciebie.

Refren.

Drugie czytanie 1 P 4, 8-11

Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez szemrania.

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.

Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,

która uwierzyłaś, że spełnią się słowa

powiedziane Tobie od Pana.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia Łk 1, 39-56

Weszła do domu Zachariasza

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».

Wtedy Maryja rzekła:
« Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki ».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, + które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

2 prefacja o NMP, nr 56

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Łk 1, 49

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * święte jest Jego imię.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, czcząc pamięć Rodzicielki Twojego Syna przyjęliśmy Sakrament odkupienia, + spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską * i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.