Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966690

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

8. MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

8. MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW

Jeśli małżeństwo zawiera się w czasie Mszy św., odprawia się w szatach koloru białego Mszę za nowożeńców. W niedzielę lub uroczystość należy jednak posłużyć się formularzem z dnia, zachowując błogosławieństwo małżonków oraz, zależnie od okoliczności, właściwą dla obrzędu formułę błogosławieństwa końcowego.

Ponieważ liturgia słowa przystosowana do liturgii małżeństwa ma wielkie znaczenie dla katechezy, którą należy głosić na temat samego sakramentu i obowiązków małżeńskich, dlatego nawet w wypadku, gdy przepisy zabraniają odprawiania Mszy za nowożeńców, można jedno czytanie wziąć z tekstów przewidzianych dla liturgii małżeństwa. Jest to jednak zakazane: w Triduum Paschalne, w uroczystości Narodzenia, Objawienia i Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego i Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości obowiązujące.

W niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i w niedziele zwykłe całą Mszę można odprawić według formularza za nowożeńców, jeśli w Mszy św., w czasie której zwiera się małżeństwo, nie uczestniczy wspólnota parafialna.

Jeśli liturgię małżeństwa sprawuje się w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu, czy też w inne dni o charakterze pokutnym, proboszcz powinien napomnieć nowożeńców, aby mieli na uwadze szczególny charakter tych okresów liturgicznych.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 90 (89), 14. 17

Panie, nasyć nas w zaraniu swoją łaską, * abyśmy mogli radować się i cieszyć przez wszystkie dni nasze. * Dobroć Pana niech będzie nad nami * i nad dziełami rąk naszych. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Wysłuchaj, Boże, nasze pokorne prośby i udziel tym nowo-żeńcom swojej łaski, aby zwierając małżeństwo przy Twoim ołtarzu, * umocnili się we wzajemnej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij od nas dary, które z radością składamy, * i z ojcowską dobrocią strzeż małżonków związanych sakramentalnym węzłem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 – 3 prefacja na Msze za nowożeńców, nr 79, 80, 81.

W Modlitwach eucharystycznych 1 – 3, specjalne modlitwy wstawiennicze.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW

Po „Ojcze nasz” kapłan opuściwszy embolizm „Wybaw nas”, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi niżej podane błogosławieństwo.

W modlitwie „Ojcze święty” można opuścić, zależnie od okoliczności, jedną z dwóch części składowych: „Ojcze święty” lub „Boże, Ty stopniowo objawiasz”, zachowując tylko tę część, która wiąże się z czytaniami Mszy.

Kapłan, mając ręce złożone mówi:

Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby (posileni Ciałem i Krwią Chrystusa) złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości.

Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu.

Następnie kapłan rozkłada ręce i mówi:

A.      Ojcze święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona, złączeni w jedno ciałem i duszą, spełniali w świecie swoje posłannictwo.

B.      Boże, Ty stopniowo objawiasz zbawczy plan Twojej miłości. W Starym Testamencie wzajemne oddanie małżonków było obrazem przymierza, które zawarłeś ze swoim ludem. Gdy nadeszła pełnia czasów, sakramentalna wspólnota Twoich wiernych jest obrazem związku Chrystusa z Kościołem.

Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców N. i N. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udziel i też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci, wychowywane w duchu Ewangelii, przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy N., aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą. Błogosław też swemu słudze N., niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo (i pragną teraz przystąpić do Twego stołu), radowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, * tak jak Ja was umiłowałem. (O.W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni przy Twoim stole prosimy Cię, Boże, aby ci nowożeńcy, złączeni przez sakrament małżeństwa, * wiernie trwali przy Tobie i głosili ludziom Twoje imię. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec wszechmogący niech was napełni swoją radością * i błogosławi wam i waszym dzieciom. W. Amen.

Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga * w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. W. Amen.

Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom * swojej miłości. W. Amen.

Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.