Main Menu

Użytkowników:
1
Artykułów:
1898
Odsłon artykułów:
10966747

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

7. MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 


 

7. MSZA ZA NOWOŻEŃCÓW

Jeśli małżeństwo zawiera się w czasie Mszy św., odprawia się w szatach koloru białego Mszę za nowożeńców. W niedzielę lub uroczystość należy jednak posłużyć się formularzem z dnia, zachowując błogosławieństwo małżonków oraz, zależnie od okoliczności, właściwą dla obrzędu formułę błogosławieństwa końcowego.

Ponieważ liturgia słowa przystosowana do liturgii małżeństwa ma wielkie znaczenie dla katechezy, którą należy głosić na temat samego sakramentu i obowiązków małżeńskich, dlatego nawet w wypadku, gdy przepisy zabraniają odprawiania Mszy za nowożeńców, można jedno czytanie wziąć z tekstów przewidzianych dla liturgii małżeństwa. Jest to jednak zakazane: w Triduum Paschalne, w uroczystości Narodzenia, Objawienia i Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego i Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości obowiązujące.

W niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i w niedziele zwykłe całą Mszę można odprawić według formularza za nowożeńców, jeśli w Mszy św., w czasie której zwiera się małżeństwo, nie uczestniczy wspólnota parafialna.

Jeśli liturgię małżeństwa sprawuje się w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu, czy też w inne dni o charakterze pokutnym, proboszcz powinien napomnieć nowożeńców, aby mieli na uwadze szczególny charakter tych okresów liturgicznych.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 20 (19), 3. 5

Niech Bóg ześle wam pomoc z miejsca świętego * i niech was wspiera z nieba. * Niech wam udzieli, czego w sercu pragniecie, * i wypełni każdy wasz zamysł. (O.W. Alleluja.)

 

KOLEKTA

Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem, spraw, aby ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, * przez całe życie urzeczywistniali to, co on wyraża. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby stanowili jedno, złącz węzłem niepodzielnej miłości tych, którzy zawierają związek małżeński, * udziel im daru płodnej miłości i uczyń ich jej świadkami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij tę Ofiarę, którą Ci składamy na potwierdzenie świętego obrzędu małżeństwa, * i otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 – 3 prefacja na Msze za nowożeńców, nr 79, 80, 81.

W Modlitwach eucharystycznych 1 – 3, specjalne modlitwy wstawiennicze.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW

Po „Ojcze nasz” kapłan opuściwszy embolizm „Wybaw nas”, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi niżej podane błogosławieństwo.

Jeśli jedno z małżonków albo oboje nie przystępują do Komunii świętej, w tekście wezwania do modlitwy można opuści słowa: „przez sakrament Ciała i Krwi Chrystusa”.

W modlitwie „Boże, Ty swoją potęgą”, na której wstęp składają się trzy części: „Boże, Ty swoją potęgą”, „Boże, Ty uczyniłeś”, „Boże, z Twojej woli”, można opuści dwie spośród nich, odmawiając tylko tę część, która odpowiada perykopie czytanej podczas liturgii słowa.

W ostatniej części modlitwy opuszcza się słowa ujęte w nawias, jeśli istnieją słuszne powody, np. gdy małżonkowie są w starszym wieku.

Kapłan mając ręce złożone, mówi:

Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby zesłał swoje błogosławieństwo na tych małżonków złączonych świętym węzłem w Chrystusie i zjednoczył ich w prawdziwej miłości (przez sakrament Ciała i Krwi Chrystusa).

Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu.

Następnie kapłan rozkłada ręce i mówi:

A.      Boże, Ty swoją potęgą stworzyłeś wszystko z niczego i wprowadziłeś ład na początku wszechświata, a stworzywszy człowieka na Twoje podobieństwo, dałeś mężczyźnie kobietę, jako nieodłączną pomoc, aby we dwoje stanowili jedno ciało. Ty pouczyłeś nas, że tej jedności przez Ciebie ustanowionej nigdy nie wolno rozłączać.

B.      Boże, Ty uczyniłeś związek małżeński tak wielką i świętą tajemnicę, że wspólnota zaślubionych jest obrazem związku Chrystusa z Kościołem.

C.       Boże, z Twojej woli żona łączy się z mężem, a związek ten ustanowiony na początku dziejów ludzkości otrzymał od Ciebie tak wielkie błogosławieństwo, że nie zniweczył go ani grzech pierworodny, ani kara potopu.

Wejrzyj z miłością na Twoją służebnicę, która zawarła związek małżeński, a teraz prosi o błogosławieństwo, obdarz ją łaską miłości i pokoju, naucz wstępować w ślady świętych kobiet, których pochwałę głosi Pismo święte. Niechaj się cieszy zaufaniem męża, a mąż jej, uznając jej równość we wspólnym życiu i powołaniu do łaski, niech ją otacza szacunkiem i tak kocha, jak Chrystus umiłował swój Kościół.

Prosimy Cię, Boże, spraw, aby oboje (wszyscy) wytrwali w wierze i postępowali według Twych przykazań. Niech wierni sobie zachowują czystość obyczajów we wzajemnym współżyciu, a czerpiąc siły z Ewangelii, niech głoszą wszystkim Chrystusa. (Niech radują się dziećmi, którym przekażą życie, i będą dla nich dobrymi rodzicami, niech doczekają się wnuków.) Spraw także, aby u schyłku swych lat przeszli do życia błogosławionych w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Mszę odprawia się dalej w zwykły sposób.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Por. Ef 5, 25. 27

Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, * aby przygotować sobie małżonkę świętą i nieskalaną. (O.W. Alleluja.)

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, mocą tej Ofiary podtrzymuj z ojcowską dobrocią związek, który ustanowiłeś w swojej opatrzności. Niech ci nowożeńcy przez Ciebie złączeni świętym węzłem (i posileni jednym Chlebem i z jednego Kielicha), * żyją w zgodzie wierni jednej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgodzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał * i stale przebywał w waszym domu. W. Amen.

Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół, * żyjąc z ludźmi w prawdziwym pokoju. W. Amen.

Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, * przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. W. Amen.

Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen.